Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Zasiłek dla bezrobotnych

2017-03-02
Dagpenger under arbeidsløshet - słowa brzmiące być może obco, ale jeśli przydarzy Ci się utrata pracy w Norwegii, mogą okazać się Twoim wybawieniem. Dla kogo zatem jest przeznaczony zasiłek bezrobotny i jakie warunki należy spełnić, żeby go otrzymać?

Rząd Norwegii tworząc swój system socjalny oraz organizując zasiłki dla osób bezrobotnych, stawia przede wszystkim na ich aktywizację. Tym samym zasiłek ma częściowo zastąpić utracony zarobek, jednocześnie stymulując do poszukiwań nowego miejsca zatrudnienia. Warunki przyznawania zasiłku tak dla Norwegów, jak i obcokrajowców są zbliżone.

Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku?

Zasiłek dla bezrobotnych przeznaczony jest dla osób, które przepracowały w Norwegii przynajmniej jeden dzień, a utrata pracy nie może nastąpić z Twojej winy.
Aby ubiegać się o zasiłek należy spełniać niżej wymienione warunki:

• wypracować w poprzednim zakończonym roku kalendarzowym minimum 1,5 stawki G lub z ostatnich 3 lat kalendarzowych trzykrotność stawki G.
• należy poszukiwać nowej pracy.
• trzeba zarejestestrować się w systemie NAV i co dwa tygodnie przesyłać karty meldunkowe, w których informuje się o aktualnej sytuacji życiowej.
• miejscem pobytu musi być Norwegia, za wyjątkiem pracowników przygranicznych i rotacyjnych przebywających na permittingu.
• nie można w tym czasie posiadać statusu ucznia / studenta.
• redukcja czasu pracy musi nastąpić o min. 50%, tzw. tymczasowe zwolnienie, czyli permitting (w sektorze rybołóstwa o co najmniej 40%).
• jesteś w trakcie zakładania własnej działalności gospodarczej.
• stałeś się bezrobotny z powodu upadłości firmy.

O zasiłek można ubiegać się także w sytuacji:

• założenia własnej działalności gospodarczej (np. zatrudnienia się we własnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością),
• bezrobocia z powodu upadłości.

O norweski zasiłek mogą także ubiegać się obywatele krajów EOG. Potrzebne do tego jest udokumentowanie swojej pracy za pomocą europejskiego formularza E301 / PDu1. Dokument ten musi zostać wydany w kraju, w którym dana osoba pracowała przez ostatnie 3 lata kalendarzowe. Formularz ten służy jednocześnie za wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii. Urzędem, do którego należy zgłosić wniosek o zasiłek jest norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej, czyli NAV. Pracownicy urzędu mogą Ci także pomóc w uzyskaniu takiego dokumentu.

Ta sama sytuacja ma miejsce, jeśli wyjeżdżasz z Norwegii - w tym celu należy złożyć pisemne podanie o wydanie dokumentu E303 (U1), który pozwoli Ci na zachowanie uprawnień zezwalających na pobieranie świadczeń dla bezrobotnych z Norwegii. Przebywając poza granicami Norwegii, możesz pobierać zasiłek maksymalnie przez okres trzech miesięcy w walucie kraju, w którym przebywasz. Należy szczególnie pamiętać o tym, aby wszystkich formalności dokonać przed swoim wyjazdem, inaczej możesz stracić prawo do zasiłku. Jeśli po 3 miesiącach nie uda Ci się znaleźć nowej pracy i wciąż chcesz pobierać norweski zasiłek, musisz ponownie stawić się w NAV.

Dagpenger permitten - co to właściwie oznacza?

W Norwegii istnieje coś takiego, jak tymczasowe zwolnienie. Nie może ono trwać dłużej niż 30 tygodni na przestrzeni 18 miesięcy. To rozwiązanie zwalnia pracodawcę z obowiązku płacowego, który normalnie spoczywa na nim zgodnie z umową o pracę i przenosi się na miejscowy Urząd NAV - dzięki temu pracodawca nie musi zwalniać pracowników, dla których nie ma w danym okresie pracy. Powody tymczasowego zwolnienia muszą jednak być niezależne od pracodawcy, np. nieprzewidziany spadek liczby zamówień. Okres przebywania na przymusowym zwolnieniu wlicza się do okresu zatrudnienia.

Zwolnienie może nastąpić w stopniu całkowitym (100%) lub częściowym. Jeżeli wynosi ono co najmniej 50% można starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Oprócz tego musisz spełnić pozostałe warunki rejestracji, takie same jak osoba całkowicie zwolniona z pracy (dokonanie rejestracji, składanie kart meldunkowych itd.).

Jaka kwota zasiłku i przez jaki czas Ci przysługuje?

Jeśli zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, nie otrzymasz wypłaty za pierwsze 3 dni. Te dni nazywane są dniami oczekiwania. Muszą się skończyć w trakcie pierwszych 15 dni roboczych licząc od daty przyznania zasiłku. W przypadku, gdy utrata pracy nastąpiła z Twojej winy, czas oczekiwania przedłuży się do co najmniej 12 tygodni.

Aby obliczyć zasiłek, jaki Ci przysługuje należy wziąć pod uwagę zarobek z pracy i ewentualne świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, wypłacone w ostatnim roku kalendarzowym lub średnią za trzy ostatnie lata przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Brane będą pod uwagę następujące świadczenia:

• zasiłek chorobowy,
• zasiłek opiekuńczy,
• zasiłek pielęgnacyjny,
• zasiłek edukacyjny,
• zasiłek dla kobiet ciężarnych,
• zasiłek rodzicielski,
• zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłki te liczą się tak samo jak zarobek wynikający z przepracowanych miesięcy i są wliczane do wymaganej dolnej granicy zarobków.
Zasiłek zostanie Ci wypłacony najwcześniej od dnia złożenia wniosku włącznie - data zarejestrowania się jako bezrobotny jest zazwyczaj taka sama jak złożenia dokumentów.

Należny zasiłek wynosi przeciętnie 62,4% podstawy dochodowej obliczanej na podstawie dotychczasowych zarobków.

Okres pobierania zasiłku zależy od wysokości zarobków z pracy uzyskanych przez pretenta w poprzednim roku kalendarzowym lub przeciętnej wysokości jego zarobków w 3 ostatnich latach kalendarzowych przed złożeniem przezeń wniosku o zasiłek i może wynosić:

104 tygodnie przy zarobkach wynoszących co najmniej 185 152 NOK, czyli co najmniej 2 razy wyższych od stawki G,
52 tygodnie przy zarobkach niższych niż kr 185 152, czyli 2 razy podstawowa suma ubezpieczenia społecznego ale wyższych niż 92 576 NOK,
49 tygodni przebywając na permitteringu u jednego pracodawcy na przestrzeni 18 miesięcy. Po 30 tygodniach pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za 5 dni roboczych. Następnie pracownik może wykorzystać pozostałe 19 tygodni permitteringu. Jeśli w tym czasie nastąpi zmiana miejsca pracy i ponownie zostanie wysłany na permittering, to może znowu być na zasiłku do 49 tygodni w ciągu 18 miesięcy. Co istotne, osobom pracującym w sektorze rybołówstwa przysługują 52 tygodnie permitteringu w ciągu 18 miesięcy.

Osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym lub mające na utrzymaniu dzieci poniżej 18 roku życia, otrzymują dodatek w wysokości 17 koron na dziecko przez pięć dni w tygodniu. Można również ubiegać się o dodatek na dzieci zamieszkałe w krajach objętych przepisami EOG i/lub przepisami Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym. Jeśli oboje rodzice pobierają zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko przysługuje tylko jednemu z nich.

Pamiętaj także, że przebywając na zwolnieniu lekarskim, nie będziesz otrzymywał zasiłku dla bezrobotnych, ale możesz postarać się o zasiłek chorobowy. W przypadku osób pobierających emeryturę, rentę lub inne świadczenia z NAV, zasiłek dla bezrobotnych może zostać obniżony o wysokość tych świadczeń.

Jak uzyskać zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych musisz złożyć wniosek o przyznanie zasiłku. Lepiej nie składać go zbyt wcześnie, ponieważ może zostać odrzucony. Starania o zasiłek należy rozpocząć od zarejestrowania się jako osoba poszukująca pracy (arbeidssøker) drogą elektroniczną lub osobiście w oddziale NAV. Dzięki utworzonemu profilowi będziesz mógł umieścić swoje CV w bazie, a także wysyłać karty meldunkowe, które są niezbędne do otrzymania zasiłku. W karcie tej musisz umieścić wszystkie istotne informacje: czy nadal chcesz być zarejestrowany, czy pracowałeś w danym okresie, czy chorowałeś, chodziłeś na szkolenia itp. Następnie należy złożyć wniosek na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia. Można go przesłać pocztą, złożyć osobiście lub wypełnić elektronicznie przez portal Ditt NAV. Obu rzeczy (rejestracji oraz złożenia dokumentów) można także dokonać jednocześnie, co przyśpieszy rozpatrzenie wniosku. Na złożenie wniosku masz 4 tygodnie od daty rejestracji, a większość zgłoszeń rozpatrywana jest w ciągu trzech tygodni.

Co w sytuacji, gdy nie dostaniesz zasiłku?

Jeżeli nie zostanie Ci przyznany zasiłek, zawsze możesz odwołać się od decyzji urzędu. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do swojego miejscowego biura NAV. Należy w dalszym ciągu przesyłać też karty meldunkowe. Na złożenie odwołania masz 6 tygodni od czasu dostarczenia negatywnej decyzji. Termin ten można przedłużyć, ale wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. W przypadku, gdy Twoje odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, otrzymasz wyrównanie zasiłku za okres, w którym go nie otrzymywałeś.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email