Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Z nami rozliczysz
podatek w Norwegii
POTRZEBUJESZ POMOCY W OTRZYMANIU MAKSYMALNEGO ZWROTU PODATKU?

Rozliczenie roczne firm w Norwegii

Szukaj:
Zarówno pracując na etacie, jak i prowadząc własną działalność w Norwegii, obowiązkiem jest dokonanie rozliczenia z Urzędem Podatkowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi treściami, które zawierają wszystkie niezbędne informacje dotyczące rozliczenia rocznego w Norwegii, terminów płatności oraz dostępnych ulg podatkowych.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Dokumenty niezbędne do rozliczenia rocznego w Norwegii

Rozliczając się z norweskim urzędem należy pamiętać o dołączeniu do zeznania podatkowego wszystkich niezbędnych dokumentów - przedstawiających osiągnięte dochody oraz uzasadniających odpisy z tytułu przysługujących ulg podatkowych w Norwegii. Czas na uzyskanie niektórych zaświadczeń czy przetłumaczenie potrzebnych dokumentów wynosi nawet kilka tygodni, dlatego warto wcześniej zacząć ich kompletowanie.
Do urzędu zawsze należy wysyłać skany wymaganych dokumentów - oryginały są niezbędne w razie ewentualnej kontroli ze strony danego urzędu.
Podstawowe dokumenty niezbędne do rozliczenia rocznego w Norwegii to Sammenstilling, årsoppgave oraz Skattemelding. Pozostałe wymagane dokumenty są zależne od odpisów. Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia rocznego w Norwegii?

W zależności od zastosowanych ulg podatkowych do rozliczenia trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 • akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu lokalu,
 • akt ślubu (dotyczy osób w związkach małżeńskich),
 • akt urodzenia dzieci (dotyczy osób posiadających dzieci),
 • potwierdzenia podróży do kraju ojczystego (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.),
 • umowa najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
 • rachunki za czynsz (w wynajmowanym lokalu),
 • rachunki za prąd (w wynajmowanym lokalu),
 • zaświadczenie o dochodach małżonka,
 • zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Terminy dotyczące rozliczenia

Norweski Urząd Podatkowy (Skatteetaten) wyznaczył terminy, którymi należy się kierować przy składaniu rocznego zeznania podatkowego - warto stosować się do obowiązujących zasad, ponieważ daje to możliwość skorzystania z odpowiednich ulg podatkowych, a w przypadku błędnego wyliczenia podatku przez urząd, płatnik ma prawo do złożenia odwołania.
Jeśli rozliczenie nie zostanie złożone w określonym terminie, to urząd wyliczy ostateczną kwotę podatku do zapłaty, a to oznacza, że odpisy nie zostaną uwzględnione, a sam podatek będzie przekraczał niezbędne minimum.
Procedury składania rozliczenia zależą od statusu płatnika - terminy dla pracowników, przedsiębiorców i spółek AS są nieco inne. Podstawową czynnością dla pracowników jest sprawdzenie prawidłowości wstępnie rozliczonego podatku - Skattemelding. Dokument ten najczęściej wysyłany jest elektronicznie poprzez portal Altinn.no pod koniec marca. Jeśli zawarte w Skattemelding informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu, należy wprowadzić zmiany na otrzymanym formularzu bądź na portalu Altinn.

Osoby prowadzące firmę w Norwegii powinny uzupełnić Skattemelding i dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty - jest to konieczne, ponieważ urząd nie zna dochodów, które osiągnęła firma. Zeznanie roczne powinno zostać złożone do 30 kwietnia (pracownicy) bądź 31 maja (przedsiębiorcy). Urząd wysyła ostateczne wyliczenie podatku (Skatteoppgjør) między czerwcem a październikiem.

Osoby, które prowadzą firmę i pracują dodatkowo na etacie, składają jedno zeznanie roczne w terminie do 31.05.2020. Jest to także ostateczna data uregulowania ewentualnych zobowiązań wobec urzędu. W związku z tym warto wcześniej przygotować zeznanie roczne, aby poznać kwotę do zapłaty do końca maja przed terminem płatności.

Warto składać zeznanie roczne drogą elektroniczną - za pomocą portalu Altinn.no - urząd zazwyczaj rozpatruje takie rozliczenia jako pierwsze, a to oznacza, że podatek może zostać zwrócony już w czerwcu. Dodatkowo zeznania elektroniczne można składać do końca maja bez konsekwencji ze strony norweskiego urzędu.

Jeśli rozliczenie wysłane przez norweski urząd nie jest zgodne z prawdą, podatnik może złożyć odwołanie (Klage) - należy to zrobić w terminie do sześciu tygodni od otrzymania wyliczeń, wtedy urząd ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na odwołanie w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Kiedy składa się deklarację podatkową w Norwegii?
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Ulgi podatkowe w Norwegii

Ulgi podatkowe to odpisy, których można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym w Norwegii - możliwość skorzystania z konkretnej ulgi zależy od tego, czy dana osoba spełnia określone przez norweskie przepisy kryteria.
Aby skorzystać z norweskich ulg podatkowych do rozliczenia należy dołączyć wymagane przez urząd dokumenty, które potwierdzą zasadność danych odpisów - rodzaj i ilość dokumentów zależy od wybranej ulgi.
W norweskim zeznaniu podatkowym można odliczyć koszty podróży służbowych lub podróży do kraju ojczystego, koszty wynajmu mieszkania, odsetki od kredytów zaciągniętych w Norwegii i Polsce czy koszty związane z wychowywaniem dzieci (przedszkole, świetlica).

Istnieją trzy typy ulg podatkowych w Norwegii:

 1. rozliczenie zwykłe,
 2. status Pendler,
 3. ulga 10% (Standardfradrag).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Rozliczenie zwykłe w Norwegii

Z rozliczenia zwykłego zazwyczaj korzystają osoby, którym nie przysługują pozostałe ulgi - status Pendler i Standardfradrag. Osoby korzystające z rozliczenia zwykłego powinny na stałe mieszkać na terenie Norwegii.
Odpisy przy rozliczeniu rocznym w Norwegii. Osoby, które zamierzają starać się o odliczenie oprocentowania kredytów zaciągniętych poza Norwegią (w Polsce lub w innym kraju europejskim) powinny przetłumaczyć otrzymane od banku dokumenty, takie jak zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek itp., na język norweski bądź język angielski.

Korzystając z tego odpisu do rozliczenia rocznego należy dołączyć:

 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych wydatków (Sammenstilling),
 • wstępnie rozliczone zeznanie (Skattemelding - wysyłane przez norweski urząd),
 • informację o stanie konta (wysyłaną przez bank),
oraz dodatkowo:
 • potwierdzenie ze szkoły / przedszkola,
 • potwierdzenie z banku / instytucji, w której zaciągnięto kredyty,
 • potwierdzenie z instytucji, w której posiada się papiery wartościowe, depozyt itp.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Status Pendler

Status Pendler to najkorzystniejsza z ulg podatkowych w Norwegii - przysługuje osobom pracującym i mieszkającym w Norwegii, które regularnie (minimum trzy razy w roku) podróżują do miejsca stałego zamieszkania.

Status Pendler umożliwia odliczenie:

 • kosztów podróży (na podstawie biletów lotniczych, autobusowych, opłat drogowych),
 • kosztów dojazdu do pracy (maksymalnie 23 100 NOK),
 • kosztów wynajmu lokalu w Norwegii (na podstawie umowy najmu),
 • rachunków za prąd (na podstawie wystawionych rachunków),
 • diety na każdy dzień (stawka określana jest każdego roku),
 • wpłat na indywidualny fundusz emerytalny (IPA),
 • datków na organizacje charytatywne (maksymalnie 50 000 NOK),
 • minstefradrag (kosztów uzyskania przychodu - maksymalnie 106 750 NOK),
 • odsetek od zaciągniętych kredytów.
Kiedy można uzyskać status Pendler?

Samotny Pendler

Osoby samotne, które posiadają dwa gospodarstwa domowe spełniające określone warunki również mogą ubiegać się o przyznanie statusu Pendler. Aby uzyskać status Pendler należy:
 • w kraju ojczystym posiadać adres stałego zameldowania,
 • w Norwegii mieszkać w lokalu, którego powierzchnia nie przekracza 30 m2 na osobę.

Do rozliczenia jako Pendler niezbędny jest komplet dokumentów:

 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Sammenstilling),
 • årsoppgave (informacja o stanie konta - wysyłana przez bank),
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 • akt własności lokalu w Polsce lub umowa wynajmu lokalu,
 • akt ślubu (osoby w związkach małżeńskich),
 • akt urodzenia dzieci (osoby posiadające dzieci),
 • potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.),
 • umowa najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
 • rachunki za czynsz (w wynajmowanym mieszkaniu),
 • rachunki za prąd (w wynajmowanym mieszkaniu).
Akty ślubu i urodzenia dzieci należy przetłumaczyć na język norweski bądź angielski.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Ulga Standardfradrag w Norwegii

Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

Ze Standardfradrag, czyli norweskiej ulgi 10% mogą skorzystać osoby, które:

 • nie posiadają statusu Pendler
oraz:
 • przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu roku,
 • przebywają w Norwegii krócej niż 270 dni w ciągu dwóch lat.
Standardrafdrag upoważnia do odpisania 10% podatku od dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia - odliczenia dokonuje się w rozliczeniu podatkowym, a kwota nie może przekraczać 40 000 NOK.
Do skorzystania z ulgi 10% potrzebne są jedynie podstawowe dokumenty niezbędne do dokonania rozliczenia z norweskim urzędem podatkowym.

Z ulgi 10% (standardfradrag) mogą skorzystać jedynie osoby prywatne. Ulga ta nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Odwołania (Klage)

Jeśli płatnik nie zgadza się z wyliczeniami zawartymi we wstępnym rozliczeniu rocznym - Skattemelding - ma prawo do złożenia odwołania - Klage - od decyzji urzędu. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest złożenie rozliczenia w terminie, czyli do 30 kwietnia (do 31 maja, jeśli składamy zeznanie drogą elektroniczną).
Pomimo stwierdzonych niezgodności wyliczony podatek należy opłacić, ponieważ zaniechanie grozi naliczeniem karnych odsetek - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, norweski urząd wystawia poprawny dokument, a nadpłacony podatek zostaje zwrócony.
Klage należy złożyć do sześciu tygodni od otrzymania Skattemelding, przy zachowaniu tego terminu urząd powinien udzielić odpowiedzi na odwołanie w ciągu trzech miesięcy od jego złożenia. Ponieważ urzędy w Norwegii traktują odwołania bardzo indywidualnie, wnioski złożone do dwunastu miesięcy zazwyczaj są rozpatrywane i akceptowane (gdy zmiany są udokumentowane i zasadne) - po upływie tego terminu urząd nie ma obowiązku odniesienia się do złożonego odwołania, jednak często wpływ na decyzję mają okoliczności, które doprowadziły do opóźnienia i sama zasadność wniosku.

Odwołanie można złożyć w odpowiednim urzędzie (tym, który wystawił błędne wyliczenie) lub za pomocą portalu Altinn.no.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

FAQ

Co to jest Standardfradrag?
Standardfradrag to ulga 10%, którą można wykorzystać przy składaniu zeznania podatkowego. Nie może ona wynosić więcej niż 40 000 NOK.
Komu przysługuje Standardfradrag?
Standardfradrag przysługuje osobom, które pracują na terenie Norwegii nie dłużej niż dwa lata. Są to także osoby nie kwalifikujące się do statusu pendler. Czas pobytu w Norwegii można udowodnić np. poprzez zaświadczenie o zameldowaniu.
Co to jest status pendler?
Jest to status, który przysługuje dwóm grupom: osobom regularnie odwiedzającym żonę i dzieci w Polsce oraz osoby stanu wolnego regularnie odwiedzające swoją rodzinę.
Komu przysługuje status pendler?
Przede wszystkim wymagany jest stały adres zameldowania w Polsce, a wynajmowane w Norwegii mieszkanie nie może przekraczać powierzchni 30 metrów kwadratowych na jedną osobę. Wizyty u rodziny należy móc udowodnić, np. poprzez posiadanie biletów lotniczych.
Co można odliczyć w zeznaniu podatkowym posiadając status pendler?
Koszt czynszu wynajmowanego mieszkania w Norwegii, koszty podróży do Polski, opłaty za przejazdy przez bramki drogowe, a także rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu. Do udowodnienia tych wydatków potrzebne będą kopie rachunków za podróże do rodzinnego kraju, opłacanego czynszu czy opłat za prąd.
Jak rozliczają się osoby nie kwalifikujące się ani do statusu pendler, ani do Standardfradrag?
Dla takich osób przewidziane jest rozliczenie zwykłe.
Co można odliczyć rozliczając się w formie zwykłego rozliczenia?
Odliczyć można m. in. koszty opieki nad dziećmi, przedszkola, świetlicy, dojazdów do pracy czy kosztów oprocentowania kredytu.
Czym jest druga klasa podatkowa?
Aby należeć do drugiej klasy podatkowej musisz samotnie wychowywać dziecko lub małżonek nie może przekroczyć w ciągu całego roku dochodu na sumę 39 012 NOK. Od 2018 roku druga klasa podatkowa zostaje zniesiona.
Czy posiadając status pendler można ubiegać się o drugą klasę podatkową?
Owszem, o drugą klasę podatkową można ubiegać się niezależnie od tego, jaki status się posiada. Wystarczy spełnić wymagane warunki. Od 2018 roku druga klasa podatkowa zostaje zniesiona.
Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby móc rozliczyć się jako pendler?
Do wypełnienia zeznania podatkowego potrzebny będzie komplet dokumentów:
• dokument Skattemelding, czyli wstępnie rozliczone zeznanie, które otrzymuje się od norweskiego urzędu podatkowego,
• Sammenstilling, czyli zestawienie rocznych wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków, które przychodzą pocztą w styczniu lub lutym od pracodawców lub z odpowiedniego urzędu, jeżeli pobierało się zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych,
• årsoppgave - informacja przysyłana z banku lub w formie elektronicznej o stanie konta,
• akt ślubu, jeżeli jest się w związku małżeńskim,
• akt urodzenia dzieci, jeśli się je posiada,
• zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wraz z rodziną,
• zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Norwegii,
• akt własności lub umowa wynajmu lokalu w Polsce,
• potwierdzenia podróży do kraju (bilety na prom lub samolot),
• umowa najmu mieszkania w Norwegii z informacją o metrażu wynajmowanego lokalu,
• potwierdzenia zapłaty za czynsz,
• potwierdzenia opłat za prąd.
Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby móc rozliczyć się z ulgą 10%?
• Dokument Skattemelding, czyli wstępnie rozliczone zeznanie, które otrzymuje się od norweskiego urzędu podatkowego.
• Sammenstilling, czyli zestawienie rocznych wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków, które przychodzą pocztą w styczniu lub lutym od pracodawców lub z odpowiedniego urzędu, jeżeli pobierało się zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych.
• Informację przysyłaną z banku lub w formie elektronicznej o stanie konta - årsoppgave.
Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby móc złożyć rozliczenie zwykłe?
• Dokument Skattemelding, czyli wstępnie rozliczone zeznanie, które otrzymuje się od norweskiego urzędu podatkowego.
• Sammenstilling, czyli zestawienie rocznych wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków, które przychodzą pocztą w styczniu lub lutym od pracodawców lub z odpowiedniego urzędu, jeżeli pobierało się zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych.
• Informację przysyłaną z banku lub w formie elektronicznej o stanie konta.
• Potwierdzenie z przedszkola lub szkoły i SFO.
• Potwierdzenie z instytucji, w której ma się zaciągnięte pożyczki.
• Potwierdzenie z instytucji, w której posiada się depozyt lub papiery wartościowe.
Czy PIT od polskiego pracodawcy jest traktowany jak zaświadczenie o wysokości zarobków?
Nie, PIT od polskiego pracodawcy nie jest traktowany przez norweski Urząd Skarbowy jako zaświadczenie o wysokości zarobków.
Przez jak długi okres przysługuje ulga 10%?
Z ulgi można skorzystać w dwóch pierwszych zeznaniach od momentu uzyskania statusu rezydenta podatkowego w Norwegii. W sytuacji, gdy w Norwegii przebywałeś krócej niż 90 dni w ciągu roku i w ciągu kolejnych 12 miesiącach mniej niż 183 dni, to taki odpis możesz dokonać nawet co roku.
Dla kogo przeznaczona jest ulga standardowa?
Ulga dla pracowników zagranicznych (norw. standardfradrag for utenlandske arbeidstakere), potocznie zwana ulgą 10%, przeznaczona jest dla osób, które przebywają w Norwegii nie dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy lub 270 dni w okresie 36 miesięcy,pracują w Norwegii sezonowo.
Czy właściciele firm mogą skorzystać z ulgi 10%?
Właścicielom firm nie przysługuje to odliczenie.
Czy można ‘wstecz’ rozliczyć się z ulgą 10%?
Owszem. Przez okres trzech lat wstecz możesz odwołać się od wyników rozliczenia, jeżeli ulga ta Ci przysługiwała, a Ty z jakiegoś powodu z niej nie skorzystałeś.
Czy ulga 10% jest przez US przyznawana automatycznie?
Nie, o ulgę musisz ubiegać się za każdym razem, kiedy Ci ona przysługuje w rozliczeniu podatkowym za dany rok.
Do których odliczeń tracę prawo, jeśli korzystam z ulgi 10%?
Korzystając z odpisu Standardfradrag, tracisz prawo do:
 • odliczenia faktycznych kosztów podróży między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy (dojazdy do pracy),
 • odliczenia odsetek od pożyczek,
 • ulgi rodzicielskiej (koszty przedszkola itd.),
 • odliczenia indywidualnych wpłat na prywatny fundusz emerytalny (IPS) zgodnie z norweską ustawą podatkową,
 • odpisu z tytułu darowizn dla określonych organizacji społecznych,
 • odpisu specjalnego obejmującego niektóre koszty związane z chorobą,
 • odpisu z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży),
 • odpisu kosztów związanych z pobytem poza domem rodzinnym, w tym koszty wyżywienia, zakwaterowania i podróży.
Czy jeżeli nie kwalifikuje się do żadnej z ulg, to czy wciąż muszę składać zeznanie podatkowe?
Oczywiście, z dochodów w Norwegii rozliczyć musi się każdy niezależnie od przysługujących mu ulg i statusu.
Dla kogo jest rozliczenie zwykłe?
Rozliczenie zwykłe jest skierowane przede wszystkim do osób na stałe mieszkających Norwegii przez okres dłuższy niż dwa lata - samotnie lub z rodziną. Skierowane jest także do osób, które nie mogą liczyć na ulgi związane ze statusem “pendler” czy z ulgi podatkowej 10% standardfradrag.
Jakie ulgi przysługują przy rozliczeniu zwykłym?
Rozliczenie zwykłe pozwala odliczyć m. in.: koszty opieki nad dziećmi, koszty poniesione za przedszkole, świetlicę czy szkołę, a także odsetki do kredytu.
Czy kody MinID są niezbędne do rozliczenia?
Kody MinID to kody składające się z zestawu cyfr i są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego przez portal altinn.no.
Co jest potrzebne do odliczenia kosztów za przedszkole czy szkołę?
Potrzebne będzie Ci Årsoppgave z przedszkola lub szkoły, czyli potwierdzenie opłat dokonanych na rzecz przedszkola lub szkoły za dany rok rozliczeniowy.
Czy mogę odliczyć w rozliczeniu odsetki za kredyt zaciągnięty w banku poza Norwegią?
Owszem, jeżeli posiadasz kredyt np. w polskim banku, to możesz postarać się o zaświadczenie o zapłaconych odsetkach za dany rok rozliczeniowy. Dokument taki należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski, a dzięki niemu będziesz mógł odliczyć odsetki od kredytu od podstawy opodatkowania.
Czy w rozliczeniu zwykłym mogę odliczyć dojazdy do pracy?
Jeśli dojeżdżasz do pracy własnym samochodem więcej niż 2,5 kilometra w jedną stronę i pokryjesz wkład własny (kwota jest zmienna, warto zatem wcześniej ją sprawdzić) to możesz odliczyć w zeznaniu podatkowym dojazdy do pracy.
Czy podatek dochodowy płacę od Personfradrag i Trygdeavgift?
Podatek dochodowy płaci się od zysku przekraczającego Personfradrag, podobnie jest w przypadku Trygdeavgift.
1. Granica dochodu, poniżej której nie zapłacimy ubezpieczenia (Trygdeavgift) wynosi w 2021 roku 59 650 kr (było 54 650 kr). Zmieniła się także kwota graniczna - personfradrag. Jeśli dochody będą mniejsze niż wskazana kwota, nie płaci się podatku dochodowego. Kwota graniczna wynosi 52 450 kr.
2. Tutaj można sprawdzić, jak zmieniały się stawki w różnych latach:
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Personfradrag/?ssy=2016#formulaDiv
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Trygdeavgift/
3. Aktualne stawki przedstawione są tutaj: http://quali.no/blog/Zmiany,-ktore-czekaja-na-przedsiebiorcow-w-2017-roku
Co to jest Minstefradrag?
Minstefradrag jest to odpis, który należy się każdemu podatnikowi w Norwegii i zależy od liczby przepracowanych miesięcy i od wysokości dochodu. Minstefradrag to jak kwota wolna od podatku. Ma ją każdy, kto ma dochody ze stosunku pracy lub emerytury lub świadczeń
z NAV (gjelder alle som har arbeidsinntekter, godtgjørelser, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger og/eller pensjon og uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger). Ta kwota jest odliczana w zeznaniu automatycznie. Proszę zapoznać się z informacjami: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/1/. Minstrefradrag przysługuje każdemu pracownikowi, nie jest dla właścicieli firm, tylko dla zatrudnionych pracowników. Minstefradrag jest widoczny na selvagivelsen.
Czy status “pendler” może uzyskać jedynie osoba posiadająca dzieci i żonę/męża?
Nie, taki status przysługuje także osobom bezdzietnym i stanu wolnego po spełnieniu odpowiednich warunków - najważniejszym jest wtedy posiadanie stałego miejsca zamieszkania poza Norwegią.
Na jakie ulgi można liczyć rozliczając się jako “pendler”?
Status Pendler uprawnia do odliczenia w zeznaniu podatkowym m.in. poniesionych kosztów podróży do rodzinnego kraju, opłat za utrzymywanie mieszkania w Norwegii, rachunków za prąd, dojazdów do pracy, diety za każdy dzień, a także odsetki od kredytu.
Jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć przy składaniu zeznania podatkowego jako “pendler” z rodziną?
Oprócz podstawowych dokumentów są to: akt ślubu, akt urodzenia dziecka / dzieci, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną, zaświadczenie o dochodach współmałżonka/-ki za dany rok rozliczeniowy z Urzędu Skarbowego w przypadku starania się dodatkowo
o drugą klasę podatkową. Wszystkie te dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski, chyba, że jest to dokument unijny, wtedy nie musi być tłumaczony. Warto także złożyć kopie oryginałów polskich dokumentów.
Jak często należy jeździć do Polski w celu utrzymania statusu “pendler”?
Do rozliczenia jako pendler z rodziną musisz odwiedzać swój dom przynajmniej 3 razy w ciągu roku; jako samotny pendler co najmniej raz na 6 tygodni lub co najmniej raz na 3 tygodnie, jeżeli masz ukończone 22 lata.
Co jest potrzebne, żeby odliczyć sobie, jako „pendler”, koszty za wynajem mieszkania i jego utrzymanie?
Umowa o wynajem mieszkania i potwierdzenia zapłaty czynszu oraz potwierdzenia opłat za prąd w mieszkaniu wynajmowanym
w Norwegii w danym roku.
Gdzie należy przetłumaczyć potrzebne dla Urzędu Skarbowego dokumenty?
Dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego - tylko wtedy zostaną uznane przez Urząd. Dokumenty unijne nie muszą być tłumaczone. Pamiętaj jednak, że dokumenty które przetłumaczysz u tłumacza przysięgłego ważne są tylko przez dwa miesiące.
Jakie podstawowe dokumenty należy przygotować do rozliczenia podatkowego jako “pendler”?
Do wypełnienia rozliczenia będzie potrzebne: Skattemelding czyli PIT roczny norweski za dany rok rozliczeniowy, kody MinID, Sammenstilling/Lønnsoppgave za rok rozliczeniowy, Årsoppgave, Årsoppgave fra NAV oraz potwierdzenia potrzebne do skorzystania
z ulg: bilety potwierdzające podróże do rodzinnego kraju, umowa o wynajem mieszkania i potwierdzenia zapłaty czynszu, potwierdzenia opłat za prąd, a w przypadku chęci odliczenia odsetek za kredyt należy przedstawić zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu.
Jaki warunki należy spełnić, aby móc otrzymać status Pendler, jeśli nie ma się współmałżonka i dzieci w Polsce?
W celu uzyskania statusu Pendler w Norwegii jako osoba samotna należy:

- posiadać samodzielne mieszkanie w PL (wynajmowanym lub własnościowym) z bieżącą wodą i kanalizacją,

- nie można posiadać własnościowego mieszkania w Norwegii,

- należy wynajmować mieszkanie w Norwegii o powierzchni mniejszej niż 30m na osobę lub mniejszej niż 50m na dwie osoby, ze wspólną kuchnią i łazienką z innymi mieszkańcami,

-jeździć do Polski, co 3 tygodnie.
Jaki warunki należy spełnić, aby móc otrzymać status Pendler, jeśli ma się współmałżonka i dzieci w Polsce?
W celu uzyskania statusu Pendler w Norwegii jako osoba posiadająca rodzinę poza granicami kraju należy:

- posiadać wspólne zameldowanie z współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 18 r.ż.,

- podróżować do PL minimum 3 razy w ciągu roku.
Ile wynosi podatek VAT za usługi kosmetyczne i masaże?
Zabiegi kosmetyczne (skjønnhetspleie) są z podatkiem VAT 25%, np.: pedikyr / manikyr, behandling av håravfall med laserapparat, legging av kunstige negler. Masaże, które z zasady są lecznicze są zwolnione z VAT-u, np.: klassisk massasje, rygg og nekke massasje, fot og legemassasje, klasisk vaelvere . Pozostałe masaże dla przyjemności i urody są z VAT 25%.
Jak otrzymać numer identyfikacji podatkowej?
Najpierw należy zarejestrować firmę w Enhetsregisteret (Rejestrze Podmiotów Gospodarczych). W tym celu rejestracji musisz wypełnić dokument Samordnet registermelding (BR-1010). Formularz dostępny jest online, na portalu Altinn.no lub w wersji tradycyjnej (www.brreg.no), którą należy wydrukować i przesłać do Brønnøysundregistrenew.
Czy od każdej kwoty przychodów brutto firmy jednoosobowej należy odprowadzać podatek?
Ze względu na koszty prowadzenia działalności, suma przychodów nie jest tak istotna co suma zysków firmy. To właśnie na jej podstawie urząd oblicza podatek dochodowy. Minstefradrag to kwota wolna od podatku, która przysługuje jedynie pracownikom.
Wkrótce zamknę działalność i chciałabym rozliczyć podatek roczny. Czy mogę to zrobić teraz, przed końcem okresu rozliczeniowego?
Niestety nie. Rozliczenie roczne należy wykonać po uzyskaniu Skattemelding, które otrzymuje się dopiero po Nowym Roku.
Czy mogę w Norwegii wyrobić europejski NIP, który jest potrzebny do zakupu towaru w Unii bez VAT-u?
Norwegia nie jest krajem członkowskim, więc nie. Możesz natomiast nabyć w kraju unijnym towar z VAT-em tego państwa, na granicy zadeklarować jego wywóz, przez co otrzymasz zwrot podatku VAT-u. Wówczas będziesz musiał zapłacić jedynie norweski VAT, przy wjeździe do Norwegii.
Prowadzę firmę jednoosobową. Czy do naliczania podatku używa się tego samego formularza co w przypadku zamawiania skattekort dla osób prywatnych?
Tak, potrzebny będzie ten sam dokument, jednak trochę inaczej wypełniony. Kwestię tę możesz załatwić telefonicznie, osobiście w Skatteetaten lub za pomocą przesyłki pocztowej.
Czy mogę starać się o zmniejszenie podatku jeśli mam kredyt hipoteczny?
Tak, o nową kartę podatkową możesz ubiegać się przez MinSide lub osobiście w urzędzie podatkowym. Wówczas musisz wstępnie obliczyć sumę odsetek jakie zapłacisz w nadchodzącym roku, po czym kwotę tę umieszczasz na karcie podatkowej.
Co należy zrobić, żeby Urząd Podatkowy przestał pobierać mi z pensji 50% podatku?
50% podatku jest pobierana, gdy pracownik nie dostarcza pracodawcy karty podatkowej. Zazwyczaj pracownicy zagraniczni otrzymują karty podatkowe o numerze 7100, ale oczywiście rodzaj karty zależy np. od wysokości uzyskiwanego dochodu. Po złożeniu odpowiedniej karty podatkowej, urząd powinien przestać pobierać 50% podatku i zwrócić pobrany podatek wraz z odsetkami.
Cofnij odpowiedź
Poniżej możesz zostawić swój komentarz
Pola z * są obowiązkowe
Komentarz*
Imię*
Email*
95 odpowiedzi na artykuł "Rozliczenie roczne firm w Norwegii"
Tosko0322
Czy rozliczenie podatku firma norwegia trzeba składac do 31 maja?
ODPOWIEDZ
WiktoriaU
Tak do 31 maja.
Tytus93
Kolega pyta się mnie gdzie norweskie rozliczenie roczne firmy się składa?
ODPOWIEDZ
Robokop02
norweskie rozliczenie roczne biznesu składa się do urzedu norweskiego
Qurr
Norwegia rozliczenie roczne - szukam księgowej, żeby mi wyliczyła zestawienie.
ODPOWIEDZ
JulaKsięgowa
Zapraszam na priv. :)
Werka3
Hej wszystkim :) Czy ktoś się orientuje, czy można zrobić norweskie rozliczenie biznesu wcześniej, niż są ustalone oficjalne terminy? Chodzi mi konkretnie o rozliczenie firmy jednoosobowej. Norwegia jednak nie jest dla mnie i po prostu do tego czasu dawno wyjadę, chciałabym mieć już rozliczenie za sobą.
ODPOWIEDZ
rdtfjk
Miałem to samo jakiś czas temu. Chciałem zrobić rozliczenie firmy jednoosobowej wcześniej, jednak Norwegia i jej przepisy nie przewidują takiej ewentualności. I urzędników średnio obchodzi, czy to duża firma czy mała firemka, o prostu w Norwegii wcześniejsze rozliczenie firmy nie jest możliwe.
Werka3
Kurczę, tego się obawiałam :( Bardzo szkoda bo co to za problem wcześniej przyjąć norweskie rozliczenie enkelta, przecież to jak formalność. To mam problem bo nie będzie mnie wtedy fizycznie w Norwegii no i nie wiem jak załatwić to rozliczenie firmy.
babyshark
ale w czym proboem? norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa można zrobić też online, więc możesz być i w norwegii, i w polsce, i gdzie tylko ci się podoba ;))
Natalia
Ja zawsze rozliczam się online i potwierdzam. Poza tym norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa przez internet jest dużo łatwiejsze niż takie tradycyjne, więc tym bardziej polecam
Tośka
Ja robiłam już kilka razy sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w Norwegii i powiem tak - jak ktoś ogólnie jest ogarnięty to da radę, a jak nie to niech sobie odpuści i od razu dzwoni do księgowej :)
ODPOWIEDZ
piotrek
to prawda, sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w Norwegii jest bardzo proste. Ja co prawda robiłem rozliczenie enkleta ale słyszałem, że sprawozdanie finansowe AS też przyjemne i szybkie.
Kristina
No nie powiedziałabym, że sprawozdanie finansowe AS w Norwegii należy do najprostszych… Rozliczenie enkleta może jeszcze tak, ale rozliczenie spółki? Nie ma opcji
ava
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy rozliczneie spółki w Norwegii jest proste czy łatwe. Wszystko zależy od konkretnej firmy. Jak dużo papierologii to i norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej może być skomplikowane.
Neonowaa43
Popieram komentarz wyżej nie można generalizować. Ja rok temu robiłam norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej samodzielnie bo każdy mówił że łatwo a okazało się że wcale nie. Wykonując sprawozdanie finansowe firmy w Norwegii nie warto oszczędzać, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe spółki.
asiulka
Jeden rabin powie tak a drugi powie nie. Mieszkam w Norwegii już bardzo długo i robiłam sprawozdanie finansowe firmy w różnych formach, zarówno jako sprawozdanie finansowe spółki jak i sprawozdanie finansowe firmy jednoosobowej. Nie jest to banalnie proste ale nie ma co siać paniki, trochę wprawy i z rokiem na rok coraz łatwiej.
Robert
Łatwe czy niełatwe, czas to pieniądz! Moim zdaniem norweskie rozliczenie biznesu najlepiej przekazać w ręce księgowej, nawet jeśli to tylko sprawozdanie finansowe firmy jednoosobowej w Norwegii.
Irena
Witam wszystkich, chciałam się spytać gdzie można znaelźć formularz aby zrobić rozliczenie biznesu w Norwegii aby było rozliczenie zwykłe z ulgą Pendler ??
ODPOWIEDZ
niuuu9
Jak robisz rozliczenie biznesu w Norwegii to nie możesz robić jednocześnie rozliczenia zwykłego i takiego, które będzie miał ulgę Pendler. Norwegia ma takie przepisy że albo rozliczasz rozliczeniem zwykłym albo masz ulgę Pendler, nigdy oba naraz.
Irena
No dobrze dziękuję. Przyznam że jestem tu dopiero od kilku miesięcy i Norwegia to dla mnie nowa rzeczywistość :-DD Czyli robiąc rozliczenie firmy muszę się zdecydować, co wybieram ??
rozoweroze
nieee to tak nie dziala. norwegia to miejsce twojego stalego pobytu czy nie? jak mmieszkasz tu na stale to robisz zwykle rozliczenie przedsiebiorstwa i koniec.
Irena
Zgadza się Norwegia to miejsce mojego stałego pobytu. Ale i tak robiąc rozliczenie przedsiębiorstwa mogę odliczyć niektóre rzeczy ???
migotka
Zależy co masz na myśli. Norweskie rozliczenie firmy uwzględnia odliczenie na przykład kosztów dojazdu do pracy.
Irena
A gdybym chciała na przykład odliczyć odsetki od zaciągniętych kredytów to też norweskie rozliczenie firmy daje mi taką możliwość ??
migotka
Jak najbardziej. Przed załatwianiem takich spraw jak rozliczenie biznesu warto się nieco wgryźć w temat, ponieważ w wielu przypadkach Norwegia oferuje liczne ulgi czy odliczenia.
Irena
Dziękuję ślicznie, teraz ani rozliczenie biznesu ani Norwegia już nie są dla mnie takie straszne ;-))
Iga
Niedługo czeka mnie moje pierwsze norweskie sprawozdanie finansowe. Czy dobrze zrozumiałam, że sprawozdanie finansowe biznesu w Norwegii powinno być zrobione do 31 maja?
ODPOWIEDZ
galanonim
Sprawozdanie finansowe biznesu w Norwegii i jego termin zależy od tego, o jakiej formie prawnej mówimy. Na przykład dla spółki AS termin w którym musisz ostatecznie złożyć norweskie sprawozdanie finansowe to 31 stycznia.
kiki
a ja się ostatnio spotkałem z informacją, że jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe to norwegia daje czas do 30 kwietnia. to jak to w końcu jest?
galanonim
Robiąc sprawozdanie finansowe musimy zwrócić uwagę, że tak naprawdę Norwegia dopuszcza trzy terminy - dla pracowników, przedsiębiorców i spółki AS. W zależności od tego, czy składasz norweskie rozliczenie spółki, robisz rozliczenie firmy jednoosobowej działającej w Norwegii czy może rozliczasz się jako pracownik, terminy będą różne.
Aga
Ja mam już swoje norweskie rozliczenie spółki za sobą i potwierdzam, że trzeba się zająć sprawą od 31 stycznia.
janina
a jak chce zrobic rozliczenie firmy jednoosobowej w norwegii to czy to tez bedzie jakos na zime
Monia
Termin na sprawozdanie finansowe enkelta w Norwegii mija 31 maja, więc zostało jeszcze trochę czasu ;)
janina
ok dziekuje. a robil ktos moze sprawozdanie finansowe enkelta w norwegii i powie czy to trudne bo nie wiem czy zatrudniac ksiegowa
abcd
Rozliczenie enkelta jest bardzo łatwe, na spokojnie poradzisz sobie z tym sama. Norwegia i jej formalności potrafią przytłoczyć ale akurat rozliczenie przedsiębiorstwa w Norwegii jest stosunkowo proste.
papaya
Z drugiej strony po co sobie zaprzątać głowę czymś takim jak rozliczenie enkelta czy rozliczenie przedsiębiorstwa w Norwegii. Ja na Twoim miejscu przekazałabym to zadanie specjaliście, najlepiej Norwegowi, dla którego Norwegia i jej wszelkie przepisy, ulgi to bułka z masłem
Gabroil
sprawozdanie finansowe biznesu Norwegia ktoś jest w stanie mi pomoc , dzięki!
Halinka
Jeszcze trochę i trzeba będzie się przygotować na bilans roczny w Norwegii.
ODPOWIEDZ
Dariusz
Na szczęście jest jeszcze czas, zanim będzie trzeba złożyć bilans roczny w Norwegii. Przydałyby się jakieś ulgi.
Franek88
Jeśli chodzi o bilans roczny i ulgi, to Norwegia ma w sumie dobrze to ogarnięte, więc nie powinno być z tym żadnych problemów.
Pikola032
Na czym polega sprawozdanie finansowe Norwegia ?
Sławek03
Pomożesz mi w rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Norwegia
HenryL
A przy tym rozliczeniu rocznym, to jak w Norwegii jest z odwołaniami?
ODPOWIEDZ
MarekW
Jeśli chodzi o odwołania, to da się to załatwić. bilans roczny, jak na taki kraj jak Norwegia, jest serio dobrze przemyślane.
Wiktor90
Dość spoko to wygląda to bilans roczny... Norwegia chyba ma najlepszy system.
ODPOWIEDZ
Karolex
No, bilans roczny serio jest okej jak na taki kraj jak Norwegia.
AniaP
Na pierwszy rzut oka to bilans roczny nie jest takie spoko, ale Norwegia zawsze tak ma że coś się wydaje straszne a jednak nie jest.
Ewelinka
Wiadomo, bilans roczny i Norwegia to coś o czym trzeba poczytać i na szczęście tu wszystko jest wyjaśnione.
Nataliaa
No, po przeczytaniu to i bilans roczny i Norwegia są spoko!bilans roczny
Olgaa
No i od razu inaczej się patrzy na bilans roczny gdy się o tym poczyta. Norwegia wydaje się taka straszna czasami.
ODPOWIEDZ
Norbertx
Norwegia? Straszna? Co ty, bilans roczny jest łatwe, firma się opłaca, nic tu strasznego nie ma.
Marta88
Norwegia w sumie jest troche straszna jak sie pierwszy raz spojrzy na bilans roczny...
Basiakk
bilans roczny to akurat skomplikowana sprawa, a sama Norwegia jest w miarę w porządku, jeśli chodzi o biznes.
CyprianK
bilans roczny jest spoko, akurat tutaj Norwegia jest w porządku.
cherry
Czy obliczeń podatkowych wypełnia się na jakimś picie?
ODPOWIEDZ
Ronald
Tam to się jakoś inaczej nazywa. Żeby zrobić obliczeń podatkowych też trzeba wypełnić formularz, ale jest on bardziej czytelny niz nasze polskie druki pit.
michele
A ja wypełniałem obliczeń podatkowych i moim zdaniem ten druk jest dużo trudniejszy.
Justin
Potwierdzam. Bardzo trudny druk. Strasznie dużo czasu zajęło mi to obliczeń podatkowych.
AgnieszkaŻ
Co Wy gadacie? Przecież obliczeń podatkowych to prościzna. A druk jest bardzo czytelny.
Father
Czy to możliwe, że ta trudność zależy od rodzaju firmy? Że obliczeń podatkowych w jednej branży jest łatwe i druk świetnie pasuje, a dla innej branży jest to trudne i druk kompletnie nie pasuje?
moniqa
Niestety to jest prawda, że obliczeń podatkowych dla jednych firm proste, a dla innych skomplikowane.
paranna
Zgadza się. Stąd pewnie ta rozbieżność w komentarzach. Dla jednych obliczeń podatkowych jest łatwe, bo druk świetnie pasuje, a dla innych jest trudne, bo druk nie jest dostosowany.
prestige
Co wy tu straszycie? przygotowywać rozliczenie podatkowe nie jest wcale takie trudne.
ODPOWIEDZ
jacob
jak raz zrobisz rozliczenie podatku w Norwegii, to już się przestaniesz bac :-)
Caroline14
Jacob, masz rację. Ja się raz odważyłam sama zrobić rozliczenie podatku w Norwegii i teraz już sama to robię. Bułka z masłem :-)
Gumbas36
Ja też sam robię przygotowywać rozliczenie podatkowe.
mała
przygotowywać rozliczenie podatkowe to nie jest sprawa na śmierć i życie. Zawsze można przecież poprawić.
żuczek29
Poprawialiście już kiedyś obliczeń podatkowych?
Zbyszek
Ja już kilka razy poprawiałem obliczeń podatkowych.
Kacper
Czy to jest jakiś problem, ze się poprawia rozliczenie podatku w Norwegii?
Zbyszek
No właśnie nie jest i to próbuję Wam powiedzieć. Nie bójcie się tego. Rozliczenie podatku w Norwegi to nie koniec świata, ani sprawa na śmierc i życie. Przecież jesteśmy tylko albo aż ludźmi.
Huhuee
rozliczenie podatku biznes Norwegia....
bob
Boicie się robić przygotowywać rozliczenie podatkowe?
ODPOWIEDZ
Asia
Myślę, że chyba każdy, kto nie zna się zbyt dobrze na podatkach, boi sie sam robić przygotowywać rozliczenie podatkowe.
ZosiaB
przygotowywać rozliczenie podatkowe trzeba robić. To jest stres tylko przez pierwszych kilka razy, a potem juz idzie jak z automatu :-)
Gucio
Pani Zosiu, chcialbym, żeby i dla mnie przygotowywać rozliczenie podatkowe było takie łatwe
ZosiaB
Kilka razy zrobisz i rozliczenie podatku w Norwegii to będzie dla Ciebie pestka :-)
Gucio
Oby Pani miała rację, bo nie chcę, żeby rozliczenie podatku w Norwegii stresowało mnie tak, jak do tej pory.
Blondyna31
Czym tu się stresować? obliczenia podatkowych to normalna rzecz. Dla mnie to już rutyna.
Gucio
Chciałbym to móc powiedzieć o sobie, ze obliczeń podatkowych, to rutynowa czynność.
Ulcia
Czy norweska firma musi składać bilans roczny?
ODPOWIEDZ
Gumbas36
Jak wszędzie. Każda firma, nawet norweska musi składać taki dokument.
Ulcia
A jak zrobić rozliczenie podatku w Norwegii?
Gumbas36
W Norwegii rozliczenie podatku robi się przez Altinn.
Ulcia
Tylko? A ja bym chciała sama zrobić rozliczenie podatku. Myślałam, że w Norwegii tak się praktykuje.
Gumbas36
No to jesteś ambitna. W Norwegii można samemu zrobić rozliczenie podatku, ale to nie jest łatwe.
ZosiaB
Masz racje dziewczyno. Zrób to sama. przygotowywać rozliczenie podatkowe to żadna filozofia.
Gucio
No nie wiem. Mój przyjaciel sam robił przygotowywać rozliczenie podatkowe i okazało się, że źle zrobił. Miał później dużo problemów.
Luizka
Ludzie rozliczenie podatku w Norwegii to dzisiaj nie jest żadna wielka sprawa! Jest tyle firm na rynku, ktore mogą pomóc. Chyba że ktoś jest sknera, to gratuluje...
Gucio
Każdy liczy i woli sam zrobić rozliczenie podatku w Norwegii
Luizka
Tylko że jak sam robisz przygotowywać rozliczenie podatkowe, to musisz wszystkie dokumenty tłumaczyć na własną rękę.
Gucio
A Tobie się wydaje, że jak zlecisz przygotowywać rozliczenie podatkowe specjalnej firmie, to przetłumaczą Ci za free?
Luizka
No pewnie! Zawsze jak robię przygotowywać rozliczenie podatkowe to mi tłumaczą wszystkie dokumenty i nic nie muszę za to płacić.
Cznia933
norweskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa jak dlugo trwa i jak rozliczyć firmę w Norwegii?

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email

Kontakt