Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Z NAMI
ROZLICZYSZ PODATEK
W NORWEGII

POTRZEBUJESZ POMOCY?

KONTAKT

Rozliczanie podatku w Norwegii

Szukaj:
Podatki stanowią nieodłączną część prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Norweskie przepisy podatkowe określają obowiązki podatkowe w zależności od rodzaju i zakresu działalności. Dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie wyznaczonych przez urząd terminów oraz określonych stawek, aby zachować klarowność i ustaloność sytuacji prawnej i finansowej firmy. Inne zasady obowiązują właścicieli firm jednoosobowych, a inne spółek - ta zakładka pomoże odnaleźć się w podatkowych zawiłościach i płynnym prowadzeniu założonej w Norwegii działalności.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

PODATKI W NORWEGII

Obowiązek podatkowy regulowany jest przez prawo. Norweskie podatki uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności - dotyczy to zarówno stawek jak i terminów płatności określonych przez prawo podatków.
Każdy przedsiębiorca w Norwegii zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego od zysku firmy - 22% oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 11,4%. Podatek oblicza się od zadeklarowanej kwoty zysku. Należy go spłacać w formie zaliczek.
Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy w Norwegii. Ponadto zostały ustalone progi podatkowe, regulujące wysokość oprocentowania nadwyżek zysku przedsiębiorstw - im większy jest zysk, tym większa kwota należnego podatku.

Firmy zatrudniające pracowników również powinny uiszczać odpowiednie podatki - opłaty z tytułu zatrudnienia, ferienpenger czy ubezpieczenie emerytalne. Koszty zatrudnienia dzieli się na stałe i zmienne.

Koszty stałe to:

 • opłata z tytułu zatrudnienia (14,1% od wynagrodzenia brutto),
 • ubezpieczenie emerytalne (2% od wynagrodzenia brutto),
 • ferienpenger (10,2% od wynagrodzenia brutto).
Koszty zmienne to średnio 5% od wynagrodzenia brutto pracownika - ten rodzaj kosztów dotyczy zasiłków chorobowych, ubezpieczenia NWW, szkoleń i odzieży roboczej. Co wchodzi w skład kosztów stałych i zmiennych w Norwegii?
W Norwegii podatek VAT dotyczy firm, których obroty podczas następnych dwunastu miesięcy wynosiły ponad 50 000 NOK - wtedy przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji w ewidencji płatników VAT i opłacania podatku.

VAT w Norwegii jest podzielony na 3 stawki:

 • 25% - podstawowa,
 • 15% - zredukowana,
 • 12% - niska.
Stawka podstawowa to 25%, zredukowana - 15% obejmuje artykuły spożywcze i napoje, natomiast stawka niska -12% - dotyczy transportu osobowego oraz kultury (radio, telewizja, kino).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

ULGI PODATKOWE W NORWEGII

W rocznym zeznaniu podatkowym w Norwegii można dokonać odliczeń korzystając z przysługujących ulg podatkowych - dzięki temu zmniejsza się kwota podatku do zapłaty. Norweskie przepisy przewidują takie odpisy jak ulga standardowa, status Pendler czy rozliczenie zwykłe.
Aby skorzystać z norweskich ulg do rozliczenia należy dołączyć wymagane przez urząd dokumenty, które potwierdzą zasadność danych odpisów - rodzaj i ilość dokumentów zależy od wybranej ulgi.
Jedną z form ulgi podatkowej w Norwegii jest status Pendler przyznawany pracownikom zagranicznym, którzy regularnie dojeżdżają do miejsca stałego zamieszkania. Kiedy można uzyskać status Pendler? Status Pendler w Norwegii umożliwia odpisanie wydatków związanych z kosztami wyżywienia, zakwaterowania i podróży do miejsca stałego zamieszkania.

Wydatki, które ponosi osoba dojeżdżająca (pendlerutgifter) może odliczyć osoba, która:
 • nie posiada samodzielnego mieszkania w Norwegii,
 • odwiedza dom co najmniej raz do roku,
 • posiada mieszkanie w kraju ojczystym bądź ma mniej niż 21 lat i odwiedza rodziców.

Aby rozliczyć się jako Pendler należy przedstawić komplet dokumentów:

 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków w Norwegii (sammenstiling),
 • årsoppgave (informacja o stanie konta - wysyłana przez bank),
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 • akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu,
 • akt ślubu (osoby w związkach małżeńskich),
 • akt urodzenia dzieci (osoby posiadające dzieci),
 • potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.),
 • umowę najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
 • rachunki za czynsz,
 • rachunki za prąd.
Gdy osoba korzysta z odpisu standardowego (ulga 10%), nie przysługują jej inne odliczenia.

Jeśli osoba nie korzysta ze standardfradrag może odliczyć:

 • podróże do miejsca stałego zamieszkania,
 • koszty biletów promowych i barek,
 • koszty zakwaterowania,
 • koszty wyżywienia,
 • odsetki od kredytów w Polsce i Norwegii.
Standardfradrag, czyli odpis standardowy wykorzystywany w zeznaniu podatkowym w Norwegii wynosi 10% od przychodu ze stosunku pracy, jednak nie więcej niż 40 000 NOK. Przychód ze stosunku pracy to inaczej wynagrodzenie brutto oraz dodatki podlegające opodatkowaniu - świadczenia rzeczowe, bonusy pieniężne i nadwyżka zwrotu wydatków. Jakie są warunki korzystania z Standardfradrag?

Standardfradrag pozwala na odliczenie:

 • kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag),
 • kwoty wolnej od podatku (personfradrag).
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
Osoby na stałe mieszkające w Norwegii, które nie mogą rozliczyć się z innymi ulgami, korzystają z rozliczenia zwykłego.

Kto może skorzystać z rozliczenia zwykłego w Norwegii?

 • Osoby na stałe mieszkające w Norwegii.
 • Osoby nie posiadające statusu pendler.
 • Osoby nie korzystające ze standardfradrag.
Odpisy przy rozliczeniu zwykłym w Norwegii.

Aby rozliczyć się za pomocą rozliczenia zwykłego w Norwegii należy przedstawić komplet dokumentów:

 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych wydatków (sammenstiling),
 • wstępnie rozliczone zeznanie (Selvangivelse, które wysyła norweski urząd),
 • informację o stanie konta (wysyłaną przez bank),
 • potwierdzenie ze szkoły / przedszkola,
 • potwierdzenie z banku / instytucji, w której zaciągnięto kredyty,
 • potwierdzenie z instytucji, w której posiada się papiery wartościowe, depozyt.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM I EKSPORTEM

Wymiana towarów między Norwegią a Polską jest możliwa dzięki Europejskiemu Obszarowi Gospodarczemu - EOG. Towarom przypisane są określone stawki i taryfy celne bądź zwolnienie z tych opłat. Wysokość stawek celnych określa Norweski Urząd Celny - http://www.toll.no.

Eksport niektórych towarów wymaga specjalnych zezwoleń:

Które towary wymagają zezwolenia na eksport w Norwegii? Informacje dotyczące towaru zawiera dokument SAD, który należy okazać na norweskiej granicy. Do dokumentu SAD należy załączyć fakturę na zakup towarów - z VAT-em lub VAT-em zerowym.

Jeśli firma wystawi przedsiębiorcy fakturę z naliczonym VAT-em, należy wysłać na jej adres potwierdzenie wywozu towaru i poprosić o korektę faktury - dzięki temu naliczony VAT zostanie skorygowany.
Przedsiębiorcy zarejestrowani jako płatnicy VAT nie opłacają podatku na granicy - rozliczają się poprzez deklarację podatkową.
Podatek VAT od importu w Norwegii wynosi 25% i 15% - opodatkowaniu nie podlegają samochody elektryczne, statki i ich części oraz wiatraki elektryczne (źródła energii).

Eksport towarów oznacza wywóz dóbr wytworzonych w danym kraju - sprzedaż towarów będzie traktowana jako ich eksport po potwierdzeniu w urzędzie celnym wywozu poza granice Unii Europejskiej.

Firma, która zamierza eksportować towary do Norwegii powinna:
 • wystawić odbiorcy fakturę z zerową stawką VAT,
 • zgłosić w urzędzie celnym zamiar wywozu towaru poza granice UE,
 • zgłosić norweskim służbom celnym wwożenie towaru.
Import towarów - zmiany rozliczeń podatku VAT
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

PODATEK DOCHODOWY W NORWEGII

Kwota podatku dochodowego w Norwegii wzrasta wraz z dochodem przedsiębiorstwa - podatek wynosi 22% od zysku osiągniętego przez firmę. W Norwegii ustanowiono progi podatkowe, po przekroczeniu których firma zobowiązana jest do odprowadzania większego procentu podatku. Jakie były progi podatkowe w 2019 roku? Na początku roku rozliczeniowego lub po rozpoczęciu działalności przedsiębiorca deklaruje wysokość zysku firmy na dany rok. Na podstawie złożonej deklaracji urząd wylicza zaliczki na podatek dochodowy, które należy płacić w wyznaczonych terminach. Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy w Norwegii. Zysk i stan działalności firmy wykazuje się w Norwegii w zeznaniu podatkowym (Selvangivelse for næringsdrivende), które należy złożyć do 31 maja kolejnego roku podatkowego.

Urząd wylicza kwotę należnego podatku i wysyła do przedsiębiorcy informacje określające kwotę dopłaty lub zwrotu podatku - zawarte w dokumencie Skatteoppgjør (do 17 października następnego roku).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

PODATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

Zatrudnianie pracowników w firmie w Norwegii generuje dodatkowe koszty - stałe i zmienne. Koszty stałe ponoszone są regularnie. Koszty zmienne dotyczą zasiłków chorobowych czy szkoleń niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Co wchodzi w skład kosztów stałych i zmiennych w Norwegii?

Podatek od zatrudnienia - terminy:

 • 15 MARZEC (za styczeń, luty),
 • 15 MAJ (za marzec, kwiecień),
 • 15 LIPIEC (za maj, czerwiec),
 • 15 WRZESIEŃ (za lipiec, sierpień),
 • 15 LISTOPAD (za wrzesień, październik),
 • 15 STYCZEŃ (za listopad, grudzień).
Koszty zatrudnienia pracowników w firmie jednoosobowej
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

REJESTR VAT

Wpis do rejestru VAT w Norwegii jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, którego obroty w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekroczyły 50 000 NOK. Przedsiębiorstwa, które nie mają w Norwegii siedziby, mogą zarejestrować się poprzez przedstawiciela, który mieszka bądź działa w tym kraju.
Wpis w rejestrze płatników VAT wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgowości zgodnie z norweskimi przepisami (ustawa dotycząca księgowości z 19 listopada 2004, ustawa podatku VAT).

Firma powinna naliczać i uiszczać opłaty od sprzedaży towarów i usług.

Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą odliczać VAT naliczony przez służby celne i przy zakupie towarów do użytku w działalności. Jednocześnie pojawia się obowiązek przygotowania omsetningsoppgaver, czyli zestawień sprzedaży i opłacania regularnie należnego VAT-u.

Aby zarejestrować firmę w Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret) należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz dostępny na portalu Altinn.no. Wersję papierową - formularz BR-1080 można złożyć bezpośrednio w lokalnym urzędzie podatkowym (skattekontoret) lub Enhetsregisteret.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

PODATEK VAT W NORWEGII

Obowiązek podatkowy w zgodzie z przepisami, które obowiązują, tyczy się przedsiębiorstw i osób, które prowadzą w Norwegii własną działalność gospodarczą. Filie zagranicznych firm, które zarejestrowane są poza Norwegią, a jednak tam prowadzą działalność, również muszą stosować się do norweskiego prawa podatkowego.
Podatek VAT obejmuje wszystkie firmy, których obroty w ciągu roku przekroczyły 50 000 NOK (sprzedaż usług i towarów na wszystkich etapach sprzedaży - podatek nalicza się od ceny sprzedaży, a przy imporcie nalicza się go od statystycznej wartości towaru).

Norweski VAT obejmuje trzy stawki:

 • 25% podstawowa,
 • 15% zredukowana,
 • 12% niska.
Podstawowa stawka wynosi 25%, zredukowana 15% i obejmuje artykuły spożywcze i napoje, a niska stawka 12% dotyczy transportu osobowego oraz kultury (radio, telewizja, kina).

W Norwegii podatek VAT rozlicza się bazując na deklaracji VAT, w której uwzględnione są wszystkie przychody i koszty poniesione przez przedsiębiorstwo. Ten dokument składa się przy pomocy portalu Altinn.no w konkretnych terminach. Kiedy należy składać deklarację VAT w Norwegii? Firma będąca płatnikiem VAT powinna na wystawianych fakturach uwzględniać skrót MVA, który oznacza, że każdy towar/usługa ma nadaną odpowiednią stawkę podatku VAT.

Raport VAT powinien uwzględniać:

 • wyciągi z bankowego konta za konkretny okres czasu (kontoutskrifter),
 • wystawione przez firmę faktury (przychodowe),
 • poniesione w danym okresie koszty (faktury, paragony),
 • pozostałe dokumenty (umowa najmu, karta pojazdu).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

DEKLARACJA MVA

Podatek VAT - podatek od towarów i usług - to Merverdiavgift (MVA), rozliczany jest na podstawie deklaracji podatkowej, którą norwescy przedsiębiorcy muszą składać w wyznaczonych terminach. W deklaracji podatkowej firma powinna wykazać wszystkie koszty i przychody.

Terminy składania deklaracji vat w Norwegii:

 • 10 kwietnia (za styczeń, luty),
 • 10 czerwca (za marzec, kwiecień),
 • 31 sierpnia (za maj, czerwiec),
 • 10 października (za lipiec, sierpień),
 • 10 grudnia (za wrzesień, październik),
 • 10 lutego (za listopad, grudzień).
W raporcie VAT trzeba uwzględnić:
 • wyciągi z konta za dany okres czasu (kontoutskrifter),
 • faktury wystawione przez firmę (faktury przychodowe),
 • koszty poniesione w danym okresie (faktury i paragony),
 • inne dokumenty (karta pojazdu czy umowa najmu lokalu).
Od stycznia 2017 roku nastąpiły zmiany w zasadach składania deklaracji VAT.
Płatnicy VAT rozliczają opłaty importowe poprzez deklarację (dokumenty przewozowe i cło pozostają bez zmian). VAT-u nie opłaca się na granicy, dlatego nie ma możliwości odliczenia go w deklaracji podatkowej - wartość towaru należy wykazać w rubryce importu do celów statystycznych (nie wpływa ona na rozliczenie z urzędem).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

FAQ

I VAT W NORWEGII

Co oznacza skrót MVA?
MVA to skrót od Mervediavgift, czyli podatek od towaru i usług, tak zwany w Polsce VAT. Potocznie zwany często jest “moms”. Skrót ten oraz numer organizacyjny sprzedawcy umieszczony na fakturze pozwala kupującemu na odliczenie sobie naliczonego podatku VAT.
Czy wszystkie norweskie przedsiębiorstwa muszą płacić VAT?
Niektóre branże w Norwegii są zwolnione z obowiązku płacenia VAT-u (MVA). Takie podmioty gospodarcze, jak firmy bankowe lub ubezpieczeniowe nie muszą płacić podatku.
Czy spółka AS musi opłacać MVA, co dwa miesiące?
Jeśli spółka AS nie osiągnęła obrotów na poziomie 1 mln NOK, może płacić MVA raz do roku.
Ile wynosi stawka VAT w Norwegii?
Przeważnie 25%, inna stawka jest dla artykułów spożywczych i napojów (15%) i dla biletów do kina, transportu osób, itp. (12%).
Kto musi płacić VAT?
VAT musi zapłacić każdy przedsiębiorca, którego roczny obrót wyniesie więcej niż 50 000 NOK.
Czy każdy musi zarejestrować swoją firmę jako płatnika VAT?
Tylko przedsiębiorcy, których roczny dochód przekroczy próg 50 000 NOK.
Jakie są obowiązujące stawki VAT w Norwegii?
Od 1 stycznia 2005 roku:
• 25% od towarów i usług,
• 15% od artykułów spożywczych i napojów,
• 12% od biletów do kina, transportu osób, itp.
Jaki VAT jest naliczany w przypadku importu?
W sytuacji gdy importujemy jakiś towar należność podatku naliczana jest od wysokości cła.
Jakie są terminy płatności podatku VAT?
Termin VAT Do dnia za okres
1 termin 10 kwietnia styczeń, luty
2 termin 10 czerwca marzec, kwiecień
3 termin 31 sierpnia (przedłużony z uwagi na okres wakacyjny) maj, czerwiec
4 termin 10 października lipiec, sierpień
5 termin 10 grudnia wrzesień, październik
6 termin 10 lutego listopad, grudzień
Czy można rozliczyć VAT raz w roku?
Tak, ale tylko w przypadku firm nie osiągających dochodów wyższych niż 1 mln NOK rocznie. Aby to zrobić należy do 1 lutego złożyć odpowiedni wniosek.
Jak często należy się rozliczać z podatku VAT?
Firmy osiągające duże obroty muszą składać deklarację podatku VAT co dwa miesiące, na jej podstawie następuje rozliczenie. Firmy, które nie przekraczają obrotu rocznego w kwocie miliona koron, mogą, po złożeniu odpowiedniego wniosku, rozliczać się z podatku VAT raz
w roku.
Na czym polega funkcja rezydenta?
Rezydent to osoba prywatna, która posiada stały numer personalny lub norweska firma. Staje się ona reprezentantem VAT-u i jest odpowiedzialna za naliczanie i odprowadzanie podatku w imieniu polskiego przedsiębiorcy współpracującego z norweską firmą.
W jaki sposób odzyskać VAT w Norwegii za towar zapłacony i przywieziony z Polski?
W celu odzyskania zapłaconego podatku należy zwrócić się do sprzedawcy, który wystawi fakturę niezawierającą polskiego VAT-u
i przesłać do niego dokumenty potwierdzające przywóz towaru do Norwegii. Po dokonaniu korekty sprzedawca powinien zwrócić wartość VAT-u do nabywcy. Jednocześnie nabywca musi zapłacić MVA, czyli norweski podatek od towarów i usług, przy wjeździe do Norwegii. Przygotowując deklarację VAT w Norwegii, należy ująć w niej kwotę zapłaconego na granicy podatku, co zmniejszy wysokość podatku należnego do zapłaty.
Czy można starać się o odzyskanie VAT-u za towary zakupione przed wpisaniem firmy do rejestru VAT?
Owszem, należy jednak poinformować urząd o chęci odzyskania VAT-u z okresu przed zarejestrowaniem firmy jako płatnika MVA i należy zrobić to jak najszybciej po zgłoszeniu firmy do rejestru płatników VAT (MVA).
W jaki sposób odzyskać VAT za materiały zakupione przed wpisaniem firmy do rejestru VAT?
Po zgłoszeniu do urzędu takiego żądania przedsiębiorcy zostanie przysłany formularz, w którym trzeba będzie podać poniesione w tym czasie wydatki. Potwierdzeniem poniesionych wydatków będą załączone faktury i rachunki. Po uzupełnieniu dokumentów oraz przygotowaniu rachunków trzeba wysłać do urzędu dodatkową deklarację VAT za okres sprzed zarejestrowania firmy jako płatnika VAT.
Co należy zrobić w przypadku naliczenia zbyt wysokiego podatku VAT do zapłaty?
W przypadku, kiedy urząd zakwestionuje nasze rozliczenia, należy jeszcze raz sprawdzić wypełnione rozliczenia podatkowe i po ich skontrolowaniu złożyć pismo odwołujące się od decyzji urzędu.
W jaki sposób złożyć deklarację VAT przez Internet?
Po zalogowaniu się na portal altinn.no należy znaleźć formularz RF-0002, wybrać hovedoppgave, wybrać okres, którego tyczy się składana deklaracja. Przychody należy wpisać bez VAT (zostanie on automatycznie naliczony), a w koszty wpisuje się łączną wartość zapłaconego VAT za towary i usługi objęte odpowiednią stawką (10%, 15% lub 25%). Po uzupełnieniu tych danych program sam wyliczy wysokość podatku do zapłaty w polu avgift a betale lub do zwrotu w polu til gode.
Chciałbym zakupić towar bez podatku VAT w Unii Europejskiej. Czy muszę posiadać europejski NIP i czy mogę wyrobić go w Norwegii?
Norwegia nie jest członkiem UE, więc nie możesz starać się o nadanie europejskiego numeru NIP. Jeśli chcesz uniknąć opłaty za europejski VAT za towar zakupiony w UE, musisz zgłosić zamiar wywozu towaru w celu odzyskania podatku VAT. Wówczas VAT opłacisz jedynie przy wjeździe do Norwegii
Jestem nauczycielem i moje dochody przekraczają 50 tys. NOK. Udzielam także korepetycji. Czy mogę być zwolniony z opłaty za VAT?
Tak, nauczyciele posiadają zwolnienie z VAT-u i nie muszą płacić podatku, nawet jeśli ich roczny obrót przekroczy 50 tys. NOK. Nauczyciele nie mogą jednak odliczyć należności z kosztów firmy.

II PODATKI W NORWEGII

W jaki sposób naliczany jest podatek należny?
Podatek należny jest to podatek od dodanej wartości. Oblicza się go od wartości usług i produktów, które zostały sprzedane i należy go o odprowadzić do urzędu skarbowego.
Czym jest podatek naliczony?
Jest to podatek od wartości dodanej, doliczony do wartości produktu lub usługi podlegający opodatkowaniu. Jeśli nabywca jest płatnikiem VAT, to może odliczyć kwotę podatku w rozliczeniu podatkowym.
Które usługi w Norwegii nie są objęte podatkiem?
W Norwegii podatkiem nie są objęte usługi zdrowotne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz kulturalne (bilet do kina lub teatru).
Kto musi posiadać numer identyfikacji podatkowej?
Numer ten (Organisasjonsnummer) musi posiadać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Norwegii, a także zatrudniający osoby pracujące w Norwegii.
Do czego przydaje się numer identyfikacji podatkowej?
Numer ten jest potrzebny do identyfikacji osób prawnych, opłacania zaliczek na podatek, składek ubezpieczeniowych i VAT-u. Niezbędny jest także przy załatwianiu spraw bankowych i w instytucjach finansowych.
W jaki sposób można uzyskać numer identyfikacji podatkowej?
Aby otrzymać taki numer należy zarejestrować działalność w Enhetsregisteret.
Co to jest likningsverdi?
Likningsverdi to inaczej wartość podatkowa, która oblicza się na bazie publikacji Skatteetaten.
Co zmieniła umowa zawarta między Polską a Norwegią w 2013 roku w sprawie podwójnego opodatkowania?
Umowa ta ma pomóc uniknąć podwójnego opodatkowania i zapobiec uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
Jaka jest różnica pomiędzy Polakiem z “ograniczonym obowiązkiem podatkowym” i “rezydentem podatkowym?
Pierwszy termin ogranicza się do sumy poszczególnych pobytów w Norwegii. Jeśli nie przekraczają one 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy, to opodatkowaniu podlega tylko dochód uzyskany u norweskiego pracodawcy za pracę w Norwegii. Jeżeli długość przebywania w Norwegii to ponad 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub przez ponad 270 dni w ciągu 36 miesięcy, to osoba taka jest rezydentem podatkowym. Oznacza to, że zgodnie z norweskimi przepisami podatkowymi, trzeba opłacić podatek w Norwegii od całego majątku i dochodu.
Czy “rezydentem podatkowym” można stać się szybciej?
Wedle nowej ratyfikowanej umowy, można. Należy wtedy wykazać, że Norwegia jest “centrum życia i interesów” - wystarczy do tego konto bankowe, firma lub mieszkanie w Norwegii.
Czym jest sklep TAX FREE?
Są to sklepy, za zakupy w których możemy odzyskać podatek po powrocie do Polski.
W jaki sposób można odzyskać podatek ze sklepów TAX FREE?
Pierwszym warunkiem jest nienaruszalny stan wywożonego towaru z Norwegii. Nie można więc ubiegać się o zwrot za usługi, z których korzystano w trakcie pobytu w Norwegii, np. jedzenie w restauracji, wizyta u fryzjera itd. Kolejnym warunkiem jest minimalna kwota zakupu, która wynosi 315 NOK dla zwykłych towarów i 290 NOK na artykuły spożywcze. Dotyczy to produktów zakupionych u jednego
w sprzedawcy w konkretnym dniu. O zwrot podatku mogą ubiegać się wszyscy, oprócz osób zamieszkałych w Danii, Finlandii i Szwecji.
Gdzie otrzymamy zwrot za zakupy w sklepie TAX FREE?
Zwrot można otrzymać w jednym z punktów Cash Refund Counter, które znajdują się na przejściach granicznych, lotniskach, promach itd. Należy mieć przy sobie: zakupiony towar, paszport/dokument tożsamości oraz czek Global Refund.
Czy każdy, kto mieszka i pracuje w Norwegii musi się rozliczyć?
Tak, każdy ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.
Co się dzieje w przypadku, gdy nie złożymy zeznania podatkowego?
W tej sytuacji urząd ma prawo naliczyć podatek według własnej dokumentacji. Często jest on wyższy od niezbędnego minimum.
Co można odliczyć w zeznaniu podatkowym?
Jest wiele rzeczy, które można odliczyć: opłaty za przejazd, bilety lotnicze, koszty wynajmu mieszkania, koszty przedszkola i wiele innych.
Czy można przedłużyć termin składania zeznania podatkowego?
Tak, po wcześniejszym złożeniu w urzędzie pisemnego podania w języku norweskim.
Czy obroty, od których wylicza się podatek liczy się w brutto czy netto?
Obroty należy zawsze liczyć w kocie brutto.
W jaki sposób dokonać niedopłaty podatku?
Po wypełnieniu deklaracji podatnik otrzymuje specjalny numer konta, na który może dokonać wpłaty.
Czy mogę starać się o zmniejszenie podatku jeśli mam kredyt hipoteczny?
Tak, o nową kartę podatkową możesz ubiegać się przez MinSide lub osobiście w urzędzie podatkowym. Wówczas musisz wstępnie obliczyć sumę odsetek jakie zapłacisz w nadchodzącym roku, po czym kwotę tę umieszczasz na karcie podatkowej.

III FAKTURY W NORWEGII

Jakie informacje muszą się znaleźć na fakturze VAT?
Najważniejszy jest numer organizacyjny firmy oraz skrót MVA, ponieważ bez tych danych nabywca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT. Ponadto:
• numer faktury u góry dokumentu,
• data wystawienia faktury,
• data płatności faktury,
• dane sprzedawcy,
• dane kupującego,
• numer konta bankowego,
• opis usługi lub towaru,
• kwota do zapłaty.
Co można zrobić w przypadku wystawienia błędnej faktury?
Należy wystawić notę korygującą tzw. kreditnotę.
Czym jest faktura zerowa?
To inaczej faktura bez VAT. Warto się o nią postarać przy sprowadzaniu towaru do Norwegii, gdyż powoduje brak obowiązku płacenia podatku VAT za importowane produkty.
Czy faktury VAT są ważne dla przedsiębiorstwa?
Tak, ponieważ na ich podstawie urząd podatkowy w Norwegii ocenia kondycję oraz uczciwość przedsiębiorstwa.
Co jest potrzebne, aby móc wystawiać faktury?
Aby móc wystawić fakturę w Norwegii potrzebny jest Organisasjonsnummer, czyli numer ewidencyjny, pod którym można znaleźć firmę
w Brønnøysundregistret - bez spełnienia tych formalności nie ma możliwości wystawienia faktury.
Kiedy można zacząć wystawiać faktury?
Faktury można wystawiać wraz z momentem otrzymania potwierdzenia rejestracji z urzędu, ponieważ na tym dokumencie znajduje się norweski numer organizacyjny firmy, który musi pojawić się na każdej wystawionej fakturze. Kolejnym warunkiem jest posiadanie konta firmowego w banku.
W jaki sposób księguje się faktury za materiały zakupione na potrzeby firmy?
Operacje wykonywane za pośrednictwem konta firmowego są rejestrowane automatycznie w programie księgowym. W związku z tym bezpieczniej jest dokonywać płatności z konta firmowego, a nie z prywatnego, zwłaszcza, że urząd podatkowy podczas kontroli zwraca szczególną uwagę na wydatki poniesione z konta firmowego
W jaki sposób należy zaksięgować przychody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków znajdujących się na koncie firmowym?
Odsetki od środków na koncie firmowym naliczane są zazwyczaj przez bank w ostatni dzień roku, a księguje się je na koncie nr 8040 po stronie kredyt.
Czy w koszta firmy można wliczyć fakturę za telefon?
Tak, ale tylko za telefon z firmowym abonamentem.
Czy posiadając pozwolenie na pracę można wystawiać faktury?
Nie, aby wystawiać faktury należy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Czy przebywając na urlopie wychowawczym (fedrekvote) można wystawiać faktury?
Podczas fedrekvote nie można wystawiać faktur.
Czy skrót MVA musi znaleźć się na każdej fakturze?
Tak, bez skrótu kupujący nie będzie mógł odliczyć sobie zakupu od naliczonego podatku VAT.
Czy posiadanie wielu faktur na tego samego podwykonawcę może stanowić problem dla firmy?
Tak, urząd może bliżej przyjrzeć się takiej sytuacji jeśli nastąpi podejrzenie, że jest to sposób na ominięcie przepisów.

IV PODATKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Do czego służy norweski numer organizacyjny?
Norweski numer organizacyjny jest odpowiednikiem polskiego NIP-u, który jest przyznawany nowym firmom i osobom prywatnym. Numer jest potrzebny do załatwiania wielu spraw, które mają związek z administracją publiczną, takich jak zapłata podatku czy składki na ubezpieczenie społeczne.
Jak długo ważne jest tłumaczenie dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego?
Tłumaczenie przysięgłe na obcy język ważne jest przez dwa miesiące.
Czy przedsiębiorcy w Norwegii muszą składać deklarację podatkową?
Tak, obowiązkiem każdej osoby, która rozpoczyna działalność w Norwegii, jest złożenie deklaracji podatkowej i wysłanie jej do urzędu podatkowego. Na deklaracji należy wpisać przewidywana kwotę przychodów w całym roku obrotowym.
Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Norwegii?
Przedsiębiorcy muszą płacić podatek dochodowy w wysokości 23% od zysku firmy, składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4% od zysku firmy oraz podatek VAT (MVA), jeśli firma jest wpisana w rejestrze podatników VAT. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników musi dodatkowo zapłacić podatek od zatrudnienia pracownika, który wynosi 14,1% od pensji brutto pracownika.
Mam firmę jednoosobową. Czy mogę skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku?
Kwota wolna od podatku dotyczy firm jednoosobowych, ale nie dotyczy spółek i innych form działalności gospodarczej, w której podmiot jest osobą prawną.
Czy trzeba ponieść jakieś opłaty za założenie firmy?
Nie, założenie jednoosobowej firmy jest całkowicie bezpłatne.
Ile wynosi podatek dochodowy?
22% od przychodu przedsiębiorstwa.
W jaki sposób urząd wylicza podatek i zaliczki na jego poczet?
Przedsiębiorca po otwarciu działalności deklaruje, ile zarobi w obecnym roku obrotowym. Urząd od tej kwoty oblicza 33,4% podatku (22% podatku dochodowego i 11,4% podatku - odpowiednik polskiego ZUS-u). Kwota ta jest dzielona na cały rok na 4 raty, które przedsiębiorca wpłaca do urzędu w postaci zaliczek. Złożone na koniec roku obrotowego zeznanie podatkowe pozwala obliczyć, czy obroty były wyższe
i będzie trzeba dopłacić do podatku czy też niższe i przedsiębiorcy zostanie zwrócona nadwyżka.
Czy dla wszystkich firm wysokość podatku jest taka sama?
Wysokość podatku różni się dla firm jednoosobowych i firm zatrudniających pracowników. Te drugie ponoszą dodatkowy podatek od zatrudnienia w wysokości 14,1%.
Jakie kwoty należy odprowadzać zatrudniając pracownika?
Zatrudniając pracownika w norweskiej firmie należy ponieść koszty stałe oraz zmienne. Do pierwszych zalicza się:
• arbeidsgiveravgift, czyli odpowiednik polskiego ZUS-u w wysokości 14,1% (może być on trochę niższy ze względu na strefę geograficzną kraju),
• feriepenger czyli min. 10,2% od pensji pracownika odkładane na “zapas urlopowy”,
• OTP czyli obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w wysokości 2% od pensji pracownika brutto.
Koszty stałe w sumie wynoszą 26,3% wynagrodzenia brutto.
Koszty zmienne to:
• NNW od 2000 do 10 000 NOK rocznie,
• koszty związane z bezpieczeństwem higieny pracy (HMS),
• pozostałe szkolenia,
• sikepenger czyli zasiłek chorobowy,
• koszty prowadzenia księgowości,
• inne dodatkowe i niezaplanowane wydatki (np. specjalna odzież dla pracownika, sprzęty takie jak komputer czy telefon niezbędne do pracy).
Razem z kosztami zmiennymi koszt zatrudnienia pracownika to ok. 31% pensji brutto pracownika dodatkowych kosztów ponoszonych przez pracodawcę.
Czy do prowadzenia działalności niezbędne jest posiadanie programu księgującego?
Nie, ale znacznie ułatwi on pracę.
Jak wygląda system płacenia podatków w Norwegii?
Przedsiębiorca w Norwegii w każdym roku obrotowym zobowiązany jest do zadeklarowania przewidywanej kwoty zysku. Od wyliczonej sumy, urząd liczy podatek w wysokości 33,4%, czyli podatek dochodowy w wysokości 22% i norweski ZUS w wysokości 11,4%. Otrzymaną kwotę urząd dzieli na 4 równe raty, które przedsiębiorca musi wpłacać do urzędu w określonym terminie w formie zaliczek.
Do kiedy trzeba wpłacić zaliczki na podatek w ciągu roku obrotowego?
Pierwsza rata jest płatna do 15 marca, a kolejne do 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Co jest potrzebne, aby za benzynę do samochodu prywatnego można było zapłacić z firmowego konta?
Potrzebny będzie Kjørebok, czyli “książka jazdy”, którą należy prowadzić w celach możliwości dokonania opłat z konta firmowego za benzynę dla samochodu niezarejestrowanego na firmę. Maksymalna kwota rocznie to 6 000 km za 4,10 NOK za kilometr.
Jakie są możliwości w przypadku, gdy klient spóźnia się z zapłatą?
Najpierw można wysłać purring czyli upomnienie, jeżeli zapłata nie nastąpiła w trakcie dwóch tygodni od wystawienia faktury. Można wtedy doliczyć do 65 NOK w formie opłaty karnej - termin na spłatę wynosi 14 dni. Następnie na tej samej zasadzie działa Inkassovarsel. Ostatnim krokiem jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, która doliczy swoją opłatę i procenty.
Co się dzieje, jeśli przedsiębiorca nie złoży zeznania podatkowego?
Skatteetaten sam naliczy należny podatek, może być to jednak niekorzystne dla przedsiębiorcy.
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Zeznanie podatkowe należy złożyć do 31 maja. W zeznaniu należy uwzględnić swoje dochody i podać kwotę podatku do zapłaty.
Mam niedopłatę za podatek. Co teraz?
W rocznym rozliczeniu podatkowym, które otrzymałeś z urzędu, jest informacja o wysokości dopłaty do podatku i terminie uregulowania płatności. Minusem takiej sytuacji jest to, że urząd do niedopłaty dolicza odsetki.
Nie płaciłem zaliczek na podatek przez cały rok. Co teraz?
Jeśli przedsiębiorca nie płacił zaliczek przez cały rok, może dokonać przelewu środków na przełomie kwietnia i maja, w czasie, gdy Urząd Podatkowy prześle zeznanie podatkowe za poprzedni rok. W dolnej części otrzymanego zeznania znajduje się numer konta oraz KID.
Te dane służą do przelania określonej sumy na poczet zaliczek. Przedsiębiorca sam określa wysokość kwoty.
Jak jest rozliczany podatek VAT w Norwegii?
W Norwegii podatek VAT rozliczany jest w postaci deklaracji, które zazwyczaj przedsiębiorcy musza składać, co dwa miesiące (dokładną listę terminów publikuje Urząd Podatkowy).
Czy deklaracje podatkowe można składać w formie elektronicznej?
Tak, deklaracje można składać za pomocą portalu internetowego altinn.no.
Czy od każdej kwoty przychodów brutto firmy jednoosobowej należy odprowadzać podatek?
Ze względu na koszty prowadzenia działalności, suma przychodów nie jest tak istotna, co suma zysków firmy. To właśnie na jej podstawie urząd oblicza podatek dochodowy. Minstefradrag to kwota wolna od podatku, która przysługuje jedynie pracownikom.
Co oznacza skrót MVA?
MVA to inaczej odpowiednik polskiego VAT-u, który w Norwegii wynosi 25%.
Czy wszystkie norweskie przedsiębiorstwa muszą płacić VAT?
Niektóre branże w Norwegii są zwolnione z obowiązku płacenia VAT-u (MVA). Takie podmioty gospodarcze, jak firmy bankowe lub ubezpieczeniowe nie muszą płacić podatku.
Czy posiadając firmę w Polsce, można odzyskać VAT za towar zakupiony w Norwegii?
Tak, jeżeli nie jesteś norweskim przedsiębiorcą i nie jesteś zameldowany w Norwegii. Termin składania wniosku mija 30 czerwca i musi zostać złożony w języku norweskim, angielskim, szwedzkim lub duńskim. Ponadto najniższa kwota VAT do zwrotu, uprawniająca do złożenia wniosku to 2000 NOK, a dotycząca całego roku kalendarzowego to 200 NOK. Do wniosku należy dołączyć faktury i zaświadczenie z urzędu skarbowego, że jest się podatnikiem VAT.
Czy polska firma musi zgłosić podpisanie kontraktu na wykonanie zlecenia w Norwegii?
Jeśli wynagrodzenie za kontrakt jest niższe niż 10 000 NOK nie trzeba nigdzie zgłaszać zlecenia. Jeśli obroty polskiej firmy przekroczą próg 50 000 NOK w ciągu 12 miesięcy, to firma ta powinna założyć w Norwegii swój oddział albo założyć firmę norweską. Jednocześnie do obowiązków zleceniodawców należy poinformowanie urzędu o zleceniobiorcy i pracownikach. Zleceniobiorca powinien natomiast zgłosić za pomocą formularza RF-1199 swoich pracowników do urzędu podatkowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prac.
Jak wypełnić formularz RF-1030 Selvangivelse for naerinsdrivende przy składaniu rocznego zeznania podatkowego dla firmy jednoosobowej?
Formularz ten dotyczy dochodów firmy. Prowadząc firmę jednoosobową można udokumentować swoje dochody po wybraniu opcji RF-1175 Naeringsoppgave 1 i uzupełnieniu rubryk dotyczących przychodów i poszczególnych kosztów.
Jak sprawdzić czy firma jest płatnikiem norweskiego VAT?
Należy wejść na portal https://www.brreg.no/ i w polu Finn foretak/en het wpisać nazwę firmy. Jeśli w polu saerlige opplysninger widnieje status merverdiavgiftsregistere, to firma jest płatnikiem VAT.
Ile trwa rejestracja firmy w norweskim rejestrze VAT?
Około miesiąca.
Powyżej jakiej kwoty firma musi zostać wpisana do rejestru VAT?
Powyżej kwoty 50 tysięcy koron, jeżeli została ona osiągnięta w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
Co oznacza status status merverdiavgiftsregistere widniejący koło nazwy firmy?
Oznacza to, że firma jest zarejestrowana w rejestrze VAT.
W jaki sposób zgłosić przedsiębiorstwo do rejestru VAT?
Należy wypełnić druk DEL 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret i przesłać go do urzędu wraz z wystawionymi do tej pory fakturami (dobrze, aby suma faktur nie przekroczyła 50 000 NOK).
Czy można elektronicznie odpisać na pismo otrzymane w związku z rejestracją jednoosobowej firmy jako płatnika VAT?
Owszem, po spełnieniu wszystkich warunków można to zrobić za pomocą serwisu altinn.no
Co w sytuacji, jeżeli przedsiębiorca przekroczy kwotę 50 000 NOK rocznych obrotów nie będąc zarejestrowanym w rejestrze VAT?
W tej sytuacji są dwa wyjścia: wystawienie faktury, której kwota przekroczy 50 000 NOK ze stawką MVA 0% lub już z 25%. W sytuacji, kiedy urząd nakaże wystawienie faktury już z VAT-em ryzykujemy konieczność korekty faktury zerowej i wyegzekwowania od klienta brakującej kwoty. Lepiej zatem wystawić od razu fakturę z MVA na 25%, mimo że firma nie widnieje jeszcze w rejestrze.
Czy prowadząc firmę w Norwegii i opłacając tu podatek można liczyć na pomoc lekarską w innych krajach UE?
Z pomocy lekarskiej można skorzystać we wszystkich krajach UE, EOG oraz w Szwajcarii. Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do tej opieki. Może to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (europeisk helsetrygdkort w Polsce znana jako EKUZ), formularz E-106 lub E-109.
Wkrótce zamknę działalność i chciałabym rozliczyć podatek roczny. Czy mogę to zrobić teraz, przed końcem okresu rozliczeniowego?
Niestety, nie. Rozliczenie roczne należy wykonać po uzyskaniu Selvangivelse, które otrzymuje się dopiero po Nowym Roku.
Prowadzę firmę jednoosobową. Czy do naliczania podatku używa się tego samego formularza, co w przypadku zamawiania skattekort dla osób prywatnych?
Tak, potrzebny będzie ten sam dokument, jednak trochę inaczej wypełniony. Kwestię tę możesz załatwić telefonicznie, osobiście
w Skatteetaten lub za pomocą przesyłki pocztowej.

V ULGI PODATKOWE

Co to jest Standardfradrag?
Standardfradrag to ulga 10%, którą można wykorzystać przy składaniu zeznania podatkowego. Nie może ona wynosić więcej niż 40 000 NOK.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
Komu przysługuje Standardfradrag?
Standardfradrag przysługuje osobom, które pracują na terenie Norwegii nie dłużej niż dwa lata. Są to także osoby nie kwalifikujące się do statusu pendler. Czas pobytu w Norwegii można udowodnić np. poprzez zaświadczenie o zameldowaniu.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
Co to jest status pendler?
Jest to status, który przysługuje dwóm grupom: osobom regularnie odwiedzającym żonę i dzieci w Polsce oraz osoby stanu wolnego regularnie odwiedzające swoją rodzinę.
Komu przysługuje status pendler?
Przede wszystkim wymagany jest stały adres zameldowania w Polsce, a wynajmowane w Norwegii mieszkanie nie może przekraczać powierzchni 30 metrów kwadratowych na jedną osobę. Wizyty u rodziny należy móc udowodnić, np. poprzez posiadanie biletów lotniczych.
Co można odliczyć w zeznaniu podatkowym posiadając status pendler?
Koszt czynszu wynajmowanego mieszkania w Norwegii, koszty podróży do Polski, opłaty za przejazdy przez bramki drogowe, a także rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu. Do udowodnienia tych wydatków potrzebne będą kopie rachunków za podróże do rodzinnego kraju, opłacanego czynszu czy opłat za prąd.
Jak rozliczają się osoby nie kwalifikujące się ani do statusu pendler, ani do Standardfradrag?
Dla takich osób przewidziane jest rozliczenie zwykłe.
Co można odliczyć rozliczając się w formie zwykłego rozliczenia?
Odliczyć można m. in. koszty opieki nad dziećmi, przedszkola, świetlicy, dojazdów do pracy czy kosztów oprocentowania kredytu.
Czym jest druga klasa podatkowa?
Aby należeć do drugiej klasy podatkowej musisz samotnie wychowywać dziecko lub małżonek nie może przekroczyć w ciągu całego roku dochodu na sumę 39 012 NOK. Od 2018 roku druga klasa podatkowa zostaje zniesiona.
Czy posiadając status pendler można ubiegać się o drugą klasę podatkową?
Owszem, o drugą klasę podatkową można ubiegać się niezależnie od tego, jaki status się posiada. Wystarczy spełnić wymagane warunki. Od 2018 roku druga klasa podatkowa zostaje zniesiona.
Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby móc rozliczyć się jako pendler?
Do wypełnienia zeznania podatkowego potrzebny będzie komplet dokumentów:
• dokument Selvangivelse, czyli wstępnie rozliczone zeznanie, które otrzymuje się od norweskiego urzędu podatkowego,
• Sammenstiling, czyli zestawienie rocznych wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków, które przychodzą pocztą w styczniu lub lutym od pracodawców lub z odpowiedniego urzędu, jeżeli pobierało się zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych,
• årsoppgave - informacja przysyłana z banku lub w formie elektronicznej o stanie konta,
• akt ślubu, jeżeli jest się w związku małżeńskim,
• akt urodzenia dzieci, jeśli się je posiada,
• zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wraz z rodziną,
• zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w Norwegii,
• akt własności lub umowa wynajmu lokalu w Polsce,
• potwierdzenia podróży do kraju (bilety na prom lub samolot),
• umowa najmu mieszkania w Norwegii z informacją o metrażu wynajmowanego lokalu,
• potwierdzenia zapłaty za czynsz,
• potwierdzenia opłat za prąd.
Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby móc rozliczyć się z ulgą 10%?
• Dokument Selvangivelse, czyli wstępnie rozliczone zeznanie, które otrzymuje się od norweskiego urzędu podatkowego.
• Sammenstiling, czyli zestawienie rocznych wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków, które przychodzą pocztą w styczniu lub lutym od pracodawców lub z odpowiedniego urzędu, jeżeli pobierało się zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych.
• Informację przysyłaną z banku lub w formie elektronicznej o stanie konta - årsoppgave.
Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby móc złożyć rozliczenie zwykłe?
• Dokument Selvangivelse, czyli wstępnie rozliczone zeznanie, które otrzymuje się od norweskiego urzędu podatkowego.
• Sammenstiling, czyli zestawienie rocznych wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków, które przychodzą pocztą w styczniu lub lutym od pracodawców lub z odpowiedniego urzędu, jeżeli pobierało się zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych.
• Informację przysyłaną z banku lub w formie elektronicznej o stanie konta.
• Potwierdzenie z przedszkola lub szkoły i SFO.
• Potwierdzenie z instytucji, w której ma się zaciągnięte pożyczki.
• Potwierdzenie z instytucji, w której posiada się depozyt lub papiery wartościowe.
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Email*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

79 odpowiedzi na artykuł "Podatek w Norwegii"

Lezkoa
Jakie dokumenty do rozliczenia podatku w Norwegii są potrzebne. Jestem świeżakiem w tych tematach. :)
ODPOWIEDZ
LeszekO
Też jestem bardzo ciekawy...
Bajelo1
Wiem na pewno, że potrzebny jest Årsoppgave fra NAV.
JolantaAD
Podeślecie linka z wykresem jakie stawki podatkowe w Norwegii obowiązują ?
ODPOWIEDZ
Hanna75
Też bym prosiła o taki wykres.
Fagame353
Znalazłem taką stronkę możliwe, że tam znajdziecie tego czego szukacie: https://fakturasolid.no/podatek-w-norwegii/
Files
Co zrobić aby być rezydent podatkowy w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Lajkonik
Masz swój dom lub główne miejsce pobytu w Norwegii, prowadzisz główną działalność zawodową, wtedy jesteś rezydentem. :)
Celias32
Siemka, ile można zarobić w Norwegii bez podatku ? jakaś kwota jest wolna od podatku?
ODPOWIEDZ
Lulize42
Kwota wolna od podatku w Norwegii wynosi 58 250 NOK. W razie pytań pisz śmiało. :)
Celias32
Dzięki!
Karen3
Ile się czeka na zwrot podatku z Norwegii, czekam i czekam i żadnego wzrotu dalej. :(
ODPOWIEDZ
Milena933
Do 3 tygodni.
Milena933
Do 3 tygodni.
MarekO
jak sprawdzić podatek od zysków w Norwegii ? Czy są jakieś stronki?
ODPOWIEDZ
Jagee
Jaka jest kwota wolna od podatku Norwegia ?
ODPOWIEDZ
Patryk
58 250 NOK.
AngelikaM3
Jeśli ktoś potrzebuje pomoc w rozliczenie podatku w Norwegii krok po kroku, zapraszam do mnie, pomogę ogarnąć wszystkie formalności związane z podatkiem!
ODPOWIEDZ
Szymonix
No ciekawe, chętnie bym skorzystał z takiej usługi. Proszę o kontakt.
Rezzz999
U mnie już dostali zwroty ja jeszcze nie w końcu kiedy wypłacają zwrot podatku w Norwegii, bo nie wiem już każdy co innego mówi.
ODPOWIEDZ
Radnii
Taki sam mam dylemat co ty masz.
Darius9
Ile zapłacę podatku w Norwegii za ściągnięcie auta z polski?
ODPOWIEDZ
Przemo
Też jestem ciekawy bardzo ciekawy. :)
Przemo
Też jestem ciekawy bardzo ciekawy. :)
Maniek 222
Podstawą jest podatek dochodowy, czyli 22% od zysku firmy oraz składka na ubezpieczenie społeczne - 11,4% od zysku firmy. Przedsiębiorcy są zobowiązani do zadeklarowania przewidywanego zysku na kolejny rok i na tej podstawie urząd wylicza zaliczki, które należy spłacać w określonych terminach: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.
Więcej informacji: https://norwegiaconsulting.pl/podatek.html
ODPOWIEDZ
KrystianZ3
Chciałby się dowiedzieć jakie podatki płaci się w Norwegii ?
ODPOWIEDZ
Lakes99
Czy rozliczenie podatku Norwegia jest trudne i gdzie to można zrobić?
ODPOWIEDZ
WeronikaH
Nie jest trudne, a podatki w Norwegii możesz rozliczyć przez profil założony na platformie Altinn.
Sbek42
Pytanko - ile procent wynosi podatek dochodowy w Norwegii
ODPOWIEDZ
Jula
Gdzie rozliczyć norweski podatek?
ODPOWIEDZ
Iza
Jakie są stawki podatków w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Les322
Przy zysku mniejszym od podanych wartości obowiązuje stawka podatku 22%.
WIKI
No a jak podatki w Norwegii nie są aż tak złe.
Rileez
Siemka podatki w Norwegii kiedy rozliczyć ?
ODPOWIEDZ
JakubO
Z czego co wiem to do 30 kwietnia, rozliczyles juz?
Janina
norweskie rozliczenie podatku - szukam kogoś kto mi to ogarnie
ODPOWIEDZ
sławek31
Ile wynosi podatek od zysków za kupno samochodu?
ODPOWIEDZ
IgorWEER
Hmmm... też jestem ciekawy, a jak wyliczyć podatek od zysków za ten samochód?
Nunn3
Hej, jak rozliczyć podatek od zysków, pomoże ktoś?
ODPOWIEDZ
Norwegia podatek
Zapraszam, zajmujemy się w podatki w Norwegii, zwrot podatku w Norwegii, Pomoc w rozliczeniu podatku!
elwira
Jaki jest norweski podatek za książki?
ODPOWIEDZ
Yeti36
A jest w ogóle coś takiego jak norweski podatek za książki?
Domi
Jest norweski podatek za książki, ale chyba jakiś mały.
Sadra
Norweski podatek za książki to jakieś kilka procent.
susanne
Norweski podatek za książki jest bardzo mały. Koleżanka płaciła i to jakieś grosze były.
nikoś
Ja też kiedyś płaciłem norweski podatek za książki. Groszowe sprawy.
elwira
A czy norweski podatek za prasę jest taki sam jak za książki?
Addik
Po co Ci norweski podatek za prasę? Dzisiaj już nikt gazet nie czyta. Każdy ma przecież internet...
Jagódka
Mylisz się. Dużo starszych ludzi jeszcze kupuje gazety. Warto wiedzieć, jaki jest norweski podatek za prasę.
Wika
Właśnie. Zdziwiłbyś się, ile gazet się jeszcze sprzedaje i jaki norweski podatek musi odprowadzić przedsiębiorca, który je sprzedaje.
Martyna97
hejka! Wiecie, czy norweski podatek VAT można rozliczać raz w roku?
ODPOWIEDZ
Pola28
Norweski podatek taki jak Vat to chyba trzeba co miesiąc. Dobrze mówię?
moniqa
Raczej nie. Norweski podatek płaci się co jakiś czas, ale na pewno nie tak często.
signorina
Jaki norweski podatek macie konkretnie na myśli?
Pola28
Mnie interesuje norweski podatek VAT
moniqa
Mi bardziej chodziło o norweski podatek dochodowy.
Milena42
Jakie są progi podatków w Norwegii?
Michal
Do kiedy rozliczyć norweski podatek ?
Luizka
Mój norweski dzień w pracy zaczyna się tym, że liczę podatek. Uwielbiam swoją pracę!
ODPOWIEDZ
signorina
Podziwiam. Nie cierpię tego czasu, kiedy trzeba płacić jakiś podatek. Stres, który jest z tym związany psuje mi cały norweski pobyt
Pola28
nie stresuj sie. Co tam taki norweski podatek... Nie warto sie stresować
Luizka
Norweski podatek zawsze można poprawić.
sentimental girl
A jak Norwegia patrzy na firmę, która poprawia podatek?
Luizka
Chodzi Ci o to, czy Norwegia nakłada więcej kontroli na taką firmę, co często poprawia podatek?
malwinka
Ja często poprawiam swój norweski podatek i wcale nie mam przez to zwiększonych kontroli.
redlipstic
Naprawdę? A ja myślałam, że jak się poprawia norweski podatek, to potem są problemy.
iwonka
Szukam pomocy w rozliczeniu norweskiego podatku! ktoś cos?
Niczka
Czy przedsiębiorstwo w Norwegii musi płacić podatki?
ODPOWIEDZ
Ździch
Taki jest norweski zwyczaj, że firma musi płacić podatki.
Niczka
A jak zapłacić norweski podatek?
Ździch
Norweski podatek to możesz nawet zapłacić przez Altinn.
Rita789
Hejka ludzie, powiedzcie mi czy norweski podatek można płacić zaliczkowo?
Jagódka
Każdy norweski podatek płaci sie zaliczkowo :-)
barbie
hejo ludziska, a czy norweski podatek od nieruchomości jest wysoki?
scary375
najwyższy jest chyba norweski podatek VAT
Rita789
A co sie dzieje w sytuacji, jak norweski podatek jest zapłacony z opóźnieniem?
Combian
Jak ktoś ma obsuwe za norweski podatek to musi potem płacić odsetki.
Rita789
duże te odsetki za norweski podatek?
Combian
Jeśli norweski podatek nie duże, to i odsetki małe.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email

Kontakt